Poduzetničke zone

PODUZETNIČKA ZONA MOŠĆENICA-POLJANA

Poduzetnička zona Mošćenica-Poljana smještena je u središnjem dijelu Sisačko-Moslavačke županije, na području Petrinje, na istočnom ulazu u Petrinju. Lokacija zone nalazi se na značajnom prometnom čvoru. Uz zonu prolazi državna cesta D-37 Sisak-Petrinja i buduća brza cesta Popovača-Petrinja-Karlovac kao i čvorište autoceste Zagreb-Sisak. Sjevernim rubom prolazi željeznička pruga Sisak-Petrinja. Riječna luka Sisak udaljena je 5 km, aerodrom u V.Gorici 40 km, luka Rijeka 220 km. Radi obavljanja svih poslova u svezi realizacije projekta poduzetničke zone u Petrinji,  grad Petrinja je 2010. godine osnovao društvo Poslovne Zone Petrinja d.o.o. Upravu društva predstavlja direktor gospodin Igor Školneković

Slika 1. Geografski položaj Petrinje

mapa-2

1.POVRŠINA ZONE :

-10 ha

-imovinsko pravni odnosi riješeni,u vlasništvu Grada Petrinje

Slika 2.  DPU Mošćenica Poljana

mapa

2.NAMJENA ZONE:

-GOSPODARSKA NAMJENA: 1.PROIZVODNA - a) pretežno industrijska

b)pretežno zanatska

2.POSLOVNA

2.1. PROIZVODNA-pretežno industrijska namjena- predviđa smještaj manjih prerađivačkih i proizvodnih(industrijskih pogona),servisa,većih prodajnih i sl. Prostora,komunalnih građevina,skladišnih prostora i garaža i sl.

-zanatska djelatnost-predviđa smještaj zanatskih proizvodnih pogona,servisa, prodajnih i sličnih prostora i građevina.

2.2. POSLOVNA-uslužna djelatnost- predviđa smještaj poslovnih,uredskih,trgovačkih i uslužnih sadržaja,komunalno-sarvisnih i pratećih skladišnih prostora.

3.OPREMLJENOST ZONE :

Prometna infrastruktura

Izgradnja uređenih pristupnih prometnica i uređenih prometnica unutar zone. Predviđeno je uređenje parkiralište sa 32 parkirna mjesta na posebnoj parceli.

Komunalna infrastruktura

Novoizgrađena vodovodna mreža služit će za sanitarnu i protupožarnu potrošnju. Na području obuhvata plana predviđa se razdjelni sustav odvodnje fekalnih i oborinskih voda.

Energetska infrastruktura

Trenutno na području poduzetničke zone nije izgrađena planirana infrastruktura. Izrađeni su projekti za izgradnju samostalne trafostanice za opskrbu zone. U projektu su definirani i javna rasvjeta i električni priključci.

Telekomunikacije

Izgradnja planirane telekomunikacijske infrastrukture raditi će se u suglasju s pravilima tehničke struke, te obvezatno na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije. Cijelo područje predjela DPU-a priključit će se na telekomunikacijsku mrežu grada Petrinje na način kako to uvjetuje Hrvatski Telekom.

Plinovodna mreža

Na spomenutom području izgraditi će niskotlačni plinovod koji će se preko planirane plinsko-redukcijske stanice spojiti na trasu lokalnog niskotlačnog plinovoda.

 

4.PROSTORNI POKAZATELJI ZONE:

-         10 ha

-         19 građevnih čestica od 1504 do 8816 m2

-         Ukupna površina građevnih čestica je 72.091,70 m2

-površine infrastrukture (ceste,kanali)           18.000,00 m2

-ostalo (zelene površine)                                        800,00 m2

5.NAMJENA I VELIČINA ČESTICA

 1.     GOSPODARSKA               6.518,6 m2
 2.     NAMJENA                         7.336,9 m2
 3. pretežito                             5.424,0 m2
 4. pretežito zanatska            4.783,3 m2
 5. GOSPODARSKA          5.137,1 m2
 6. 5.474,0 m2
 7. NAMJENA                4.155,0 m2
 8. 1.762,2 m2
 9.                                               1.804,0 m2
 10. -POSLOVNA                1.966,2 m2
 11. 2.231,6 m2
 12. pretežito                        2.357,4 m2
 13. 1.664,9 m2
 14. 1.504,3 m2
 15. uslužna                            1.602,4 m2
 16. 2.778,0 m2

Ceste i zelenilo                        18.800,0 m2

Gospodarske djelatnosti u zoni  nisu ograničene ali prednost imaju programi koji najbolje iskorištavaju prirodne i ljudske resurse sa ekološki neštetljivim tehnologijama,visoke ekonomske i energetske učinkovitosti.

 

 

6.PREDNOSTI ULAGANJA U GOSPODARSTVO GRADA PETRINJE

Grad Petrinja područje je od posebne državne skrbi, zbog čega Republika Hrvatska i Grad različitim mjerama potiču razvoj gospodarstva ovog područja. Osim dobrog geoprometnog položaja, ulaganje u Poduzetničku zonu Mošćenica-Poljana poduzetnicima osigurava i brojne porezne olakšice te djelomično oslobađanje od plaćanja dijela gradskih naknada i pristojbi.

 

6.1. Mogućnosti osposobljavanja

Na području grada Petrinje moguće je u okvirima javnih ustanova (POU Kotva, POU Hrvatski dom, Centar za šljivu i kesten) izvršiti prekvalifikacije za širok spektar zanimanja. Također, i u Sisku se pruža ista mogućnost u okvirima javnih ustanova koje djeluju u tom gradu (POU Mencl, POU Algebra).

Poslovne Zone Petrinja d.o.o.

Igor Školneković, direktor