I. NATJEČAJ za dodjelu poticaja za zapošljavanje

           grb

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                     

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD PETRINJA

GRADONAČELNIK

Na temelju članka 6. Odluke o poticanju gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2017. godinu (KLASA: 302-03/16-01/45, URBROJ: 2176/06-02-17-4, od  30. siječnja 2017. godine), Gradonačelnik Grada Petrinja raspisuje:

I. NATJEČAJ

za dodjelu poticaja za zapošljavanje

 

1. Predmet natječaja:

Sredstva poticaja za zapošljavanje osoba mogu koristiti poduzetnici koji će u 2017. godini zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada Petrinje na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci uz uvjet da nisu bili zaposleni i to:

1.      za svaku novozaposlenu osobu u ekološkoj proizvodnji u iznosu od 1.200,00 kuna mjesečno

2.      za svaku novozaposlenu osobu u proizvodnim djelatnostima u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno

3.      za svaku novozaposlenu osobu u uslužnim djelatnostima u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.

2. Opći uvjeti:

            Korisnici sredstava mogu biti postojeća i nova mala trgovačka društva sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Petrinje te OPG-i, obrtnici i slobodna zanimanja sa prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Petrinji kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava.

Izuzetno od stavka 1. korisnici sredstava mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Petrinji ili obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava u slučaju da je istima odgođena naplata ili odobrena otplata koja se redovito podmiruje.

Korisnik sredstava obvezan je zadržati isti broj zaposlenih osoba, uključujući i novozaposlenu osobu, najmanje 12 mjeseci od dana predaje zahtjeva za dodjelu poticaja.

 

3. Potrebna dokumentacija i kriteriji dodjele:

Zahtjev za dodjelu poticaja se podnosi na propisanim Obrascima sa pripadajućom dokumentacijom. Obrasci se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Petrinje (ured br. 40) ili na www.petrinja.hr ;

Uz prijavu na natječaj korisnici poticaja za zapošljavanje prilažu:

-          Izvadak o upisu u odgovarajući registar;

-          Rješenje o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;

-          Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva;

-          Obrazac JOPPD za mjesec u kojemu se osoba zapošljava;

-          Popis osoba za koji se traži potpora;

-          Ugovor o radu sa osobom za koju se traži potpora;

-          Obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje;

-          Obrazac prijave na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje;

-          Potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Petrinji;

-          Potpisanu zadužnicu na iznos odobrenog poticaja;

-          Presliku žiro-računa.

Kriteriji za dodjelu poticaja su navedeni u Odluci o sufinanciranju zapošljavanja.

4. Rok za podnošenje zahtjeva:

Natječaj je otvoren od raspisivanja do utroška proračunom predviđenih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2017. godine.

5. Naziv tijela kojem se podnosi zahtjev:

Grad Petrinja

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu

Ivana Gundulića 2

44 250 Petrinja

s naznakom «Zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja»

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju ili ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu ili na broj telefona 044/515-236 ili 044/515-220.

             ZAHTJEV ZA DODJELU POTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE/POČETAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA PETRINJE

PODACI O OSOBAMA ZA KOJE SE TRAŽI POTICAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE