NATJEČAJ za dodjelu donacija poljoprivrednim udrugama i udrugama za ruralni razvoj za 2017. godinu

        grb

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                     

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD PETRINJA

GRADONAČELNIK

Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli donacija poljoprivrednim udrugama i udrugama za ruralni razvoj za 2017. (KLASA: 302-03/16-01/45, URBROJ: 2176/06-02-17-3, od  30. siječnja 2017. godine), Gradonačelnik Grada Petrinja raspisuje:

NATJEČAJ

za dodjelu donacija poljoprivrednim udrugama i udrugama za ruralni razvoj

za 2017. godinu

 

1. Predmet natječaja:

           

            Grad Petrinja će dodjeljivati financijsku potporu za sufinanciranje programa/projekata udruga koje se djeluju na području poduzetništva, gospodarstva, poljoprivrede, ruralnog razvoja, zaštite potrošača, veterinarsko-zdravstvene zaštite i povećanja turističke ponude ako su povezana s nekim od prethodno navedenih područja, a koji su od interesa za Grad Petrinju.

           

            Područja  interesa za Grad Petrinju su:

            1. programi/projekati vezani za razvoj poljoprivrede i gospodarstva

            2. očuvanje vrijednosti prirodnih krajobraza ruralnih područja

            3. promicanje i popularizacija tradicionalnih i poljoprivrednih vrijednosti ruralnog prostora i održivog razvoja

            4. provedba programa, projekata i manifestacija vezanih za razvoj gospodarstva i  poljoprivrede

            5. informiranje i edukacija javnosti o važnosti zdrave prehrane i konzumiranja domaćih svježih proizvoda

            6. zbrinjavanje i udomljavanje napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca

            7. zaštita potrošača

            8. povećanje turističke ponude u smislu razvoja ruralnog područja

2. Opći uvjeti:

            Uvjeti natječaja za prijavu programa/projekta su:

            1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske i imati registrirano sjedište u Gradu Petrinji najmanje jednu godinu prije dana objave natječaja

            2. udruga može na natječaj prijaviti najviše tri (3) projekta/programa

            3. program/projekt NE  financira redovan rad udruge

            4. trajanje provođenja programa/projekta maksimalno 12 mj

            5. program/projekt mora biti besplatan za korisnike

            6. za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada Petrinje

            7. udruga mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu programa/projekta

            8. udruga mora voditi transparentno financijsko poslovanje

            9. prijava na natječaj mora sadržavati sve podatke i dokumentaciju određenu natječajem

            10. prijavitelj nema dugovanja prema Gradu Petrinji

3. Planirana vrijednost natječaja:

Ukupno planirana vrijednost natječaja za dodjelu donacija poljoprivrednim udrugama i udrugama za ruralni razvoj za 2017. godinu je 50.000,00 kn.

Financijska potpora za pojedini program/projekt može se odobriti u iznosu od najmanje 1.000,00 kn do najviše 30.000,00 kn. Planira se sklopiti najmanje 2, a najviše 50   ugovora o provedbi programa/projekta.

 

4. Potrebna dokumentacija i kriteriji dodjele:

 

Zahtjev za dodjelu donacija se podnosi na propisanim Obrascima sa svom pripadajućom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ne otvaraj - za Natječaj za dodjelu financijskih potpora za Udruge" - UO za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu, poštom ili u pisarnici Gradske uprave.

Obrasci se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu Grada Petrinje (ured br. 31) ili na www.petrinja.hr ;

Prijava na natječaj sadrži:

            1. ispunjen i potpisan obrazac za prijavu programa/projekta

            2. ispunjen i potpisan obrazac proračuna projekta/programa

            3. preslik izvatka iz registra udruga Republike Hrvatske

            4. opis projekta/programa

            5. preslik financijskog izvješća za prethodnu godinu

            6. podaci o udruzi (statut, svrha, smisao, članovi...)

            7. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

            8. obrazac izjave o partnerstvu (ako partnerstvo postoji)

           

5. Rok za podnošenje zahtjeva:

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave natječaja (do 3. ožujka 2017. godine).

6. Naziv tijela kojem se podnosi zahtjev:

Grad Petrinja

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu

Ivana Gundulića 2

44 250 Petrinja

s naznakom "Ne otvaraj - za Natječaj za dodjelu financijskih potpora za Udruge"

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju ili ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja neće se razmatrati.

Odluka o odobrenim programima/projektima će se objaviti na www.petrinja.hr.

Povjerenstvo će prijavitelje obavijestiti pisanim putem o prihvaćanju odnosno neprihvaćanju programa /projekta te mjestu i vremenu potpisivanja Ugovora.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu ili na broj telefona 044/515-220 ili 044/515-208.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD PETRINJA

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-03/16-01/45                                                                                    

URBROJ: 2176/06-02-17-6                                                                              

Petrinja, 30.01.2017. godine                                                             

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                           GRADONAČELNIK

                                                                                                            Darinko DUMBOVIĆ

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

IZJAVA O PARTNERSTVU

OBRAZAC PRIJAVE