NATJEČAJ za poticanje gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2017. godinu

    grb

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                     

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD PETRINJA

GRADONAČELNIK

Na temelju članka 6. Odluke o poticanju gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2017. godinu (KLASA: 302-03/16-01/45, URBROJ: 2176/06-02-17-4, od  30. siječnja 2017. godine), Gradonačelnik Grada Petrinja raspisuje:

 NATJEČAJ

za poticanje gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja

na području Grada Petrinje za 2017. godinu

 

 1. Predmet natječaja:

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za:

·          Poticanje izvornih i tradicijskih proizvoda

·         Sufinanciranje organiziranja sajmova

·         Sufinanciranje osiguranja poljoprivredne proizvodnje

·         Poticanje ekološke poljoprivrede

2. Opći uvjeti:

Natječaju za dodjelu poticaja mogu pristupiti fizičke i pravne osobe, poljoprivredna gospodarstva, domaća radinost, udruge i zadruge poljoprivrednika koje  zadovoljavaju slijedeće uvjete:

-         da imaju prebivalište / sjedište na području Grada Petrinje,

-          da se površine i proizvodnja, odnosno ulaganje za koje se traži poticaj nalaze na              

            području Grada Petrinje,

-          da nemaju dugovanja prema Gradu Petrinji,

-          da imaju registriranu proizvodnju sukladno nadležnoj Zakonskoj regulativi.

3. Potrebna dokumentacija i kriteriji dodjele:

Zahtjev za dodjelu poticaja se podnosi na propisanim Obrascima sa pripadajućom dokumentacijom. Obrasci se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu Grada Petrinje (ured br. 31) ili na www.petrinja.hr  ;

Kriteriji za dodjelu poticaja su navedeni u Odluci o poticajima u gospodarstvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Petrinji za 2017. godinu.

4. Rok za podnošenje zahtjeva:

Natječaj je otvoren od raspisivanja do utroška proračunom predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. listopada 2017.godine.

5. Naziv tijela kojem se podnosi zahtjev:

Grad Petrinja

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu

Ivana Gundulića 2

44250 Petrinja

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju ili ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu Grada Petrinje ili na broj telefona 515 – 220 ili 515 - 208.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD PETRINJA

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-03/16-01/45

URBROJ: 2176/06-02-17-10                                                                          

Petrinja, 20.02.2017. godine

                                                                                                     

                                                                                                      GRADONAČELNIK

                                                                                                  

                                                                                                       Darinko DUMBOVIĆ

 

 

ZAHTJEV ZA POTICANJE IZVORNIH I TRADICIJSKIH PROIZVODA

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE NASTUPA NA SAJMOVIMA

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE OSIGURANJA POLJORIVREDNE PROIZVODNJE