II. NATJEČAJ za dodjelu poticaja za kapitalna ulaganja

      grb

II. NATJEČAJ

za dodjelu poticaja za kapitalna ulaganja

 1. Predmet natječaja:

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za kapitalna ulaganja.

2. Opći uvjeti:

Natječaju za dodjelu poticaja mogu pristupiti fizičke i pravne osobe, poljoprivredna gospodarstva, domaća radinost, udruge i zadruge poljoprivrednika koje  zadovoljavaju slijedeće uvjete:

-         da imaju prebivalište / sjedište na području Grada Petrinje,

-          da se površine i proizvodnja, odnosno ulaganje za koje se traži poticaj nalaze na             

            području Grada Petrinje,

-          da nemaju dugovanja prema Gradu Petrinji,

-          da imaju registriranu proizvodnju sukladno nadležnoj Zakonskoj regulativi.

3. Potrebna dokumentacija i kriteriji dodjele:

Zahtjev za dodjelu poticaja se podnosi na propisanim Obrascima sa pripadajućom dokumentacijom. Obrasci se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu (ured br. 31) ili na www.petrinja.hr;

Uz prijavu na natječaj korisnici poticaja moraju priložiti:

$1-      Dokaz o pravnom statusu (preslika registracije pravne osobe, obrta ili OPG-a);

$1-      Potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Petrinji;

$1-      Investicijsku studiju za predmetno ulaganje;

$1-      Potpisanu zadužnicu na iznos odobrenog poticaja;

$1-      Presliku žiro-računa.

Kriteriji za dodjelu poticaja su navedeni u Odluci o poticajima u gospodarstvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Petrinji za 2017. godinu.

4. Rok za podnošenje zahtjeva:

Natječaj je otvoren od raspisivanja do utroška proračunom predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2017.godine.

5. Naziv tijela kojem se podnosi zahtjev:

Grad Petrinja

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu

Ivana Gundulića 2

44 250 Petrinja

s naznakom «Zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja»

Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju ili ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu ili na broj telefona 515 – 220 ili 515 – 208.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD PETRINJA

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-03/16-01/45                                                                                    

URBROJ: 2176/06-02-17-5                                                                              

Petrinja, 30.01.2017. godine                                                             

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                           GRADONAČELNIK

                                                                                                            Darinko DUMBOVIĆ

 

Z A H T J E V Z A POTICANJE KAPITALNIH ULAGANJA