Javni natječaj za prijem vježbenika – podaci i upute

grb

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G R A D   P E T R I N J A

Upravni odjel  za prostorno uređenje,

graditeljstvo, zaštitu okoliša

i kulturne baštine

KLASA: 112-03/17-01/01

URBROJ: 2176/06-07/1-17-3

Petrinja, 10.03.2017. godine

PREDMET: Javni natječaj za prijem vježbenika – podaci i upute

1.  Vježbenik – 1 izvršitelj/izvršiteljica,  magistar struke ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske, pravne ili ekonomske struke za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za za koordinaciju projekata.

2. Opis poslova:

Obavlja poslove takvog stupnja složenosti  koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela;

Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika;

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada;

Stupanj stručne komunikacije uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

Vodi i sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju,  vodi prvostupanjski upravni postupak obavljanjem radnji do donošenja rješenja; sastavlja odgovarajuća izvješća, izrađuje projektne zadatke za izradu tehničke dokumentacije iz djelokruga upravnog odjela;

Vrši suradnju i koordinaciju Grada sa nadležnim Konzervatorskim odjelom, prati Strategiju zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske, prati financiranje programa na nepokretnim kulturnim dobrima, ispunjavanje on-line prijavnica, te prema  odobrenim programima zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima prati izvršenje istih. Radi na koordinaciji projekata vezanih za kulturnu baštinu i graditeljstvo, te koordinaciju kod raznih prijava na natječaje.

Priprema podatke i sudjeluje u  izradi Izvješća o stanju u prostoru; sudjeluje u izradi projekata za apliciranje prema fondovima Europske unije. Prati propise iz područja prostornog uređenja i gradnje, Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugih Zakona iz djelokruga Upravnog odjela.

Odgovoran je za pravovremenu pripremu i dostavu pročelniku materijala za sjednice Gradskog vijeća, Kolegija Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, kao i tekstova usvojenih akata (u pisanom i elektronskom obliku)

Sudjeluje u pripremi dokumentacije za nadmetanje u postupcima javne nabave iz djelokruga Upravnog odjela. Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu pročelnika.

3. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,35) i osnovice za izračun plaće u visini gore navedenog umanjenja.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 21od 10.03.2017. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 18.03.2017. godine.

4. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem

pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju ako je ta provjera provedena iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

5. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
  4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
  5. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( „Narodne novine“, broj  69/99, 151/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14),
  6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( „Narodne novine“, broj 86/12 i 143/13),
  7. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13).

Propisi pod rbr. 1.–7. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

6. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni natječaj navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

                                                                                                 PRIVREMENI PROČELNIK

                                                                                                 Vlasta VUGLEC, dipl.ing.