Javni natječaj za prijam službenika – podaci i upute

grb

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G R A D   P E T R I N J A

Upravni odjel za financije, proračun

i naplatu potraživanja

 

KLASA: 112-02/17-01/01

URBROJ: 2176/06-05/1-17-3

Petrinja, 10.03.2017. godine

PREDMET: Javni natječaj za prijam službenika – podaci i upute

1. Viši stručni suradnik za razvoj financijskog upravljanja i kontrola - na neodređeno vrijeme, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke - 1 izvršitelj.

2. Opis poslova:

Obavlja poslove stupnja složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog tijela, vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnog tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenja projekata;

Stupanj samostalnosti uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika;

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja;

Stupanj stručne komunikacije uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija.

Prati propise, izrađuje nacrte i prijedloge akata za Gradsko vijeće, Gradonačelnika ili njihova radna tijela iz svoga djelokruga, odnosno sudjeluje u izradi akata kada su za njihovu pripremu zadužena druga upravna tijela Gradske uprave.

Koordinira uspostavljanje i razvoj metodologije financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola koje se primarno odnose na prethodne i naknadne financijske kontrole, funkcije računovodstva i financijsko izvještavanje, sudjeluje i pruža pomoć rukovodećim službenicima u tijelima gradske uprave na uspostavljanju unutarnjih kontrola.

Popunjava Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, sastavlja plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, te izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenim za prethodnu godinu za Grad za izjavu o fiskalnoj odgovornosti, koordinira sa prpračunskim korisnicima i trgovačkim društvima pri popunjavanju izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Izrađuje izvješća o kreditnom zaduženju proračuna, izdanim garancijama i jamstvima, priprema dokumente za kreditno zaduživanje prema Mnistarstvu financija.

Obavlja kontrole poslovnih transfera (subvencija, kapitalnih pomoći i transfera udrugama)

Priprema mjesečna izvješća o obavljenim kontrolama i obavještava Gradonačelnikai pročelnike nadležnih upravnih tijela.

Surađuje sa drugim UO pri izradi financijskih planova i izvještaja, kao i financijskih informacija pri prijavi projekata na natječaje od strane drugih institucija.

U skladu sazakonom obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 

.3. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,35) i osnovice za izračun plaće.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 21 od 10.03.2017. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 18.03.2017. godine.

 

4. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem

pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju ako je ta provjera provedena iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

5. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
  4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
  5. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15),
  6. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 139/10 i 19/14) i
  7. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 141/06),

Propisi pod rbr. 1.–7. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

6. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni natječaj navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

                                                                                         PRIVREMENI PROČELNIK

                                                                                           Milka PAVIŠIĆ, dipl.oecc.