Javni natječaj za prijem vježbenika – podaci i upute

grb

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G R A D   P E T R I N J A

Upravni odjel za EU fondove i razvoj

KLASA: 112-03/17-01/02

URBROJ: 2176/06-10/1-17-3

Petrinja, 10.03.2017. godine

PREDMET: Javni natječaj za prijem vježbenika – podaci i upute

1.  Vježbenik – 1 izvršitelj/izvršiteljica, srednja stručna sprema ekonomske struke ili informatičke struke za obavljanje poslova referenta za koordinaciju projekata.

2. Opis poslova:

Obavlja poslove takvog stupnja složenosti  koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;

Stupanj samostalnosti uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika;

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;

Stupanj stručne komunikacije uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnog tijela.

Obavlja administrativne poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih postupaka, a koji se odnose na provedbu projekata i korištenje europskih i drugih fondova za Odjel i pročelnika.

Vodi i redovito ažurira bazu podataka o projektima Grada te o promjenama izvješćuje pročelnika.

Vodi evidencije te izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela.

Izrađuje zapisnike sa sastanaka vezanih za pripremu i provedbu razvojnih projekata, te izrade strateških razvojnih dokumenata.

Prati propise važne za obavljanje poslova radnog mjesta, izrađuje nacrte i prijedloge akata za Gradsko vijeće, Gradonačelnika ili njihova radna tijela iz opisa poslova radnog mjesta, odnosno sudjeluje u izradi akata kada su za njihovu pripremu zadužena druga upravna tijela Grada.

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama pročelnika.

3. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (1,75) i osnovice za izračun plaće u visini gore navedenog umanjenja.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 21 od 10.03.2017. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 18.03.2017. godine.

4. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem

pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju ako je ta provjera provedena iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

5. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
  4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
  5. Zakon o regionalnom razvoju („Narodne novine“, broj 147/14),
  6. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014-2020 („Narodne novine“, broj 92/14),
  7. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“, broj 107/14, 23/15, 129/15)

Propisi pod rbr. 1.–7. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

6. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni natječaj navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

                                                                                            PRIVREMENI PROČELNIK

                                                                                             Edisa MAŠINOVIĆ, dipl.iur.