POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

       grb

 

REPUBLIKA HRVATSKA

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

 

G R A D   P E T R I N J A

 

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN

 

I NAPLATU POTRAŽIVANJA

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

KLASA: 112-02/17-01/01

 

URBROJ: 2176/06-07/1-17-12

 

Petrinja, 28.03.2017. godine

 

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj

 

( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za razvoj financijskog upravljanja i kontrola dana 28. ožujka 2017. godine objavljuje

 

POZIV

 

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

 (pisano testiranje)

 

I.                    Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati (prema abecednom redu prezimena) :

 

                 

 

1.      Kordić Ivana

 

2.      Pavlečić Antonio

 

II.                 Kandidati pozvani na pisano testiranje trebaju se okupiti u prizemlju zgrade Gradske uprave, Gundulićeva 2 u Petrinji (portirnica) 07. travnja 2017. godine u 07,45 sati. Testiranje će, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, započeti u  08,00 sati i trajat će 45 minuta.

 

Na testiranje je potrebno ponijeti identifikacijski dokument sa slikom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola). Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 08,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči identifikacijsku ispravu. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijesti koja je prethodno objavljena na web stranici Grada www.petrinja.hr.

 

III.               S kandidatom koji ostvari najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju iz svakog dijela

 

             provjere znanja i sposobnosti, biti će obavljen intervju istog dana s početkom u 09,00

 

            sati.

 

      Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Grada 10.

 

      travnja 2017. godine.

 

      IV.      Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Petrinje.

 

                                                               

 

                                                                                                                                                                                PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

 

                                                                 Milka PAVIŠIĆ, dipl.oecc.