N A T J E Č A J za dodjelu javnih priznanja Grada Petrinje

        grb

REPUBLIKA HRVATSKA                                                            

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

Odbor za dodjelu javnih priznanja

Na temelju članka 26. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 04/07 i 05/14), Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Petrinje objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu javnih priznanja Grada Petrinje

 

Odbor poziva građane, javne i druge djelatnike u znanosti, prosvjeti, kulturi i drugim područjima društvenog života, trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe, udruge gospodarstvenika i obrtnika, udruge građana, vjerske zajednice te tijela Grada Petrinje ovlaštena za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada da predlože kandidate za dodjelu sljedećih javnih priznanja Grada Petrinje:

                                   1. Proglašavanje počasnim građaninom Grada Petrinje,

2. Nagradu Grada Petrinje za životno djelo,

3. Nagradu Grada Petrinje,

4. Plaketu Grada Petrinje,

5. Grb Grada Petrinje.

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja propisani su odredbama Odluke o javnim priznanjima Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 04/07 i 05/14). Tekst Odluke može se pronaći na adresi www.petrinja.hr .

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s navođenjem konkretnih prijedloga za dodjelu pojedinačnih priznanja upućuju se u pisanom obliku i moraju biti obrazloženi.

Obrazloženje prijedloga mora sadržavati osnovne podatke o osobi, skupini osoba ili pravnoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja te iscrpan opis i prosudbu njihove djelatnosti i  postignutih rezultata, kao i druge relevantne dokaze i razloge za dodjelu javnog priznanja, uz potpunu adresu sjedišta odnosno prebivališta predloženika.

Grad Petrinja za jednu kalendarsku godinu može dodijeliti najviše jednu Nagradu Grada Petrinje za životno djelo, dvije Nagrade Grada Petrinje fizičkim osobama i jednu pravnoj osobi, dvije Plakete Grada Petrinje fizičkim osobama i dvije Plakete pravnim osobama te dva priznanja Grb Grada Petrinje fizičkim osobama, odnosno dva priznanja za pravne osobe.

Natječaj je otvoren u roku od 30 dana od dana objave.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Petrinje sa svim potrebnim prilozima dostavljaju se na adresu:

Grad Petrinja,

Odbor za dodjelu javnih priznanja,

I. Gundulića 2,

44 250 Petrinja,

s naznakom "PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA – NE OTVARATI".

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Petrinje donosi Gradsko vijeće.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD PETRINJA

 GRADSKO VIJEĆE

Odbor za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 061-01/17-01/01

URBROJ: 2176/06-01-17-1

Petrinja, 24.03.2017. godine

                                                                                                  P R E D S J E D N I K

                                                                                        

                                                                                                  Miroslav Gregurinčić, dr. med. v.r.