Rezultati testiranja

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

G R A D   P E T R I N J A

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN

I NAPLATU POTRAŽIVANJA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

grb

KLASA: 112-02/17-01/01

URBROJ: 2176/06-05/1-17-13

Petrinja, 07.04.2017. godine

Na provedenom pisanom testiranju za prijem u službu višeg stručnog suradnika za razvoj financijskog upravljanja i kontrola kandidatkinja je postigla sljedeći broj bodova:

Ivana Kordić, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 9, proračun, fiskalna odgovornost i FMC 9, upravnog postupka i uredskog poslovanja 7, te intervjua 8, odnosno sveukupno 33 boda.

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                       Milka PAVIŠIĆ, dipl.oec.