I Z V J E Š Ć E o visini troškova lokalnih izbora 2017. godine i načinu njihova korištenja

             

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA PETRINJE

 

KLASA: 013-01/17-01/02

URBROJ: 2176/06-01-17-142

Petrinja, 12.07.2017. godine

                                                                                                                                 

Na temelju članka 126. stavka 7.Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Petrinje dana 12. srpnja 2017. godine usvojilo je

I Z V J E Š Ć E

o visini troškova lokalnih izbora 2017. godine i načinu njihova korištenja

Članak 1.

 

Za pripremu i provođenje izbora za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Petrinje, članova Županijske skupštine, župana i zamjenika župana iz reda srpske nacionalne manjine 21. svibnja 2017. godine i 04. lipnja 2017. godine iz Proračuna Grada Petrinje utrošena su financijaks sredstva, kako slijedi:

1. Objava kandidacijskih lista i kandidatura – "Večernji list" –                                 12.286,25 kn

2. Izrada plakata – "Glasila", Petrinja                            -                                 4.106,75 kn

3. Objava oglasa (rezultati izbora)                  - "Večernji list"  -                      4.495,00 kn

4. Tiskanje glasačkih listića  (1. krug)            - "Narodne novine" -                          12.894,00 kn

6. Tiskanje glasačkih listića (2. krug)  - "Narodne novine" -                                 5.397,00 kn

7. (Trošak stalnog i proširenog sastava G.I.P. -                                                            85.304,37 kn

    Unos rezultata u računalni sustav (4 operatera)

    Unos rezultata u računalni sustav – 2. krug (2 operatera)

     Biračko mjesto 21. – privatna kuća (dva kruga)   

    Otvaranje prostorija za glasovanje (domari)

    Otvaranje prostorija za glasovanje – 2. krug (domari)    

    Informatički koordinator  (dva kruga) 

    Kontrola izborne promidžbe (dva kruga)

    Portir – dežurstva

    Računovodstvena kontrola  

    Putni troškovi članova stalnog sastava G.I.P. iz Siska)              

8. Sredstva izborne promidžbe Gradsko vijeće -                           -                        66.000,00 kn

9. Sredstva izb. promidžbe (gradonačelnik) -                      -                          30.000,00 kn

10. Birački odbori (50 %) -                                                             -            179.143,01 kn

 

UKUPNO:                                                                                                   399.626,38 kn

 

 

Članak 2.

Ovo Izvješće objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Petrinje.

P R E D S J E D N I C A

           

                                                                                                                Božena Perić v.r.