OBAVIJEST o stavljanju na ponovnu Javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna PPU grada Petrinje

OBAVIJEST o stavljanju na ponovnu Javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna PPU grada Petrinje
OBAVIJEST o stavljanju na ponovnu Javnu raspravu Strateške studije utjecaja na okoliš V. izmjena i dopuna PPU grada Petrinje

Strateška studija utjecaja na okoliš NE-TEHNIČKI SAŽETAK

Strateška studija utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Petrinje - revizija rujan 2016