Javni poziv za uvid u spis predmeta Gavrilović - rekonstrukcija zgrade održavanja i laboratorija

         grb

REPUBLIKA HRVATSKA

Sisačko-moslavačka županija

Grad Petrinja

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA: UP/I-361-03/14-01/000023

URBROJ: 2176/06-07/5-17-0012

Petrinja, 12.01.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Gavrilović d.o.o., HR-44250 Petrinja, Gavrilovićev trg 1

- dostavlja se

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

$1-     rekonstrukciju zgrade održavanja i laboratorija,

na građevnoj čestici k.č.br. 721 i 693 k.o. Petrinja (Petrinja, Gavrilovićev trg 1).

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  24.01.2017. u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Petrinja, gradska uprava, I. Gundulića 2 Petrinja, soba 28.

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Ivan Begić, dipl.pravnik