Javni poziv za uvid u spis predmeta IVICA GALIJANIĆ

           

REPUBLIKA HRVATSKA

Sisačko-moslavačka županija

Grad Petrinja

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000040

URBROJ: 2176/06-07/5-17-0006

Petrinja, 14.06.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVICA GALIJANIĆ, HR-44250 PETRINJA, OTOKARA KERŠOVANIJA 10

- dostavlja se

I.       Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

1-     rekonstrukciju građevine: rekonstrukcja i dogradnja građevine stambeno pomoćne namjene,

na građevnoj čestici k.č.br.3266/13 (4609/19) k.o. Petrinja (Petrinja, Otokara Keršovanija 10).

II.      Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  27.06.2017. godine od 08.00 do 10:00 sati, na lokaciji – Grad Petrinja, Gradska uprava, I. Gundulića 2 Petrinja. soba 28.

III.    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.    Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Ivan Begić, dipl.pravnik

DOSTAVITI:

1.   Oglasna ploča upravog tijela,

2.   Mrežna stranica,

3.   Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,

4.   U spis, ovdje.