29.03.2018.
   514
NATJEČAJ
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja javne ustanove PETRA - Petrinjske razvojne agencije

Na temelju članka 12. Statuta Javne ustanove PETRA – Petrinjske razvojne agencije (Službeni vjesnik 5/18) Upravno vijeće raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
JAVNE USTANOVE PETRA – PETRINJSKE RAZVOJNE AGENCIJE

 

Uvjeti:

  1. najmanje visoka stručna sprema
  2. najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima pripreme i provedbe nacionalnih i EU projekata
  3. viša razina znanja minimalno 1 svjetskog jezika

 

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)
  • uvjerenje o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca,
  • uvjerenje, rješenje, ugovor o radu, odnosno drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na poslovima provedbe nacionalnih i EU projekata,
  • potvrda ovlaštene osobe, odnosno drugi odgovarajući dokaz o razini poznavanja stranog jezika.

 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem usmenog razgovora (intervju) o čemu će kandidati biti obaviješteni najkasnije 7 dana prije dana održavanja usmenog razgovora, putem obavijesti na internetskoj stranici Ustanove www.petra.com.hr. Ako kandidat ne pristupi usmenom razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Upravno vijeće može donijeti odluku o poništenju natječaja ukoliko se na natječaju nitko ne podnese prijavu ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran (članak 12. Statuta).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Javna ustanova PETRA – Petrinjska razvojna agencija, Ulica Braće Hanžek 19, 44250 Petrinja, Upravno vijeće, s naznakom „ NATJEČAJ ZA RAVNATELJA – NE OTVARAJ“

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr