16.03.2017.
   298
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem službenika – podaci i uputeREPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
Upravni odjel za društvene djelatnosti


KLASA: 112-02/17-01/02
URBROJ: 2176/06-6/1-17-3
Petrinja, 15.03.2017. godine


PREDMET: Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

 1. Referent za civilnu zaštitu - na neodređeno vrijeme, srednja stručna sprema ekonomske struke - 1 izvršitelj.

 2. Opis poslova:

  Obavlja poslove takvog stupnja složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

  Stupanj samostalnosti uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika.

  Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

  Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela.

  Obavlja uredske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih postupaka za Upravni odjel, pročelnika i savjetnika.

  Vodi evidenciju obveznika civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite vodi evidenciju materijalno tehničke opreme te spremište iste. Vodi evidenciju o subjektima civilne zaštite Grada Petrinje.

  Obavlja administrativne poslove za Stožer civilne zaštite Grada Petrinje. Sudjeluje u izradi planova civilne zaštite i planiranju i provođenju vježbi civilne zaštite. Sudjeluje u provođenju vježbi civilne zaštite u radno i van radno vrijeme. Operativac je u vrijeme rješavanja kriznih situacija iz domene civilne zaštite. Obavlja i ostale poslove po nalogu pročelnika ili načelnika stožera civilne zaštite Grada Petrinje.

 3. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (1,75) i osnovice za izračun plaće.

  Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 23 od 15.03.2017. godine.

  Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 23.03.2017. godine.

 4. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem
  pisanog testiranja i intervjuom. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju ako je ta provjera provedena iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 5. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09), Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15).

  Propisi pod rbr. 1.–5. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

 6. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
  Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni natječaj navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PRIVREMENI PROČELNIK
Vladimir DEMETROVIĆ, univ.spec.polit.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr