22.11.2018.
   373
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute (Referent za poslove Gradonačelnika)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
URED GRADONAČELNIKA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/18-01/18
URBROJ: 2176/06-11/1-18-5
Petrinja, 22.11.2018. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

 

 1. Referent za poslove Gradonačelnika - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, upravne ili ekonomske struke.
 1. Opis poslova:

Obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Kolegija i drugih tijela gradonačelnika (poslovi u svezi s pripremom i organizacijom te sazivanjem sjednica i izradom i dostavom skraćenih zapisnika).  Pruža informacije strankama o upravnim tijelima Grada nadležnim za rješavanje njihovih zahtjeva, prima i prosljeđuje telefonske pozive za gradonačelnika. Dostavlja gradonačelniku izravne zahtjeve čije je rješavanje u nadležnosti Grada u svrhu dodjele u rad nadležnom upravnom tijelu, odnosno preslike drugih akata upućenih na rješavanje nadležnim upravnim tijelima Grada te brine o prosljeđivanju potpisanih akata zaduženim službenicima.

Vodi brigu o čuvanju i zakonitoj uporabi pečata Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Vodi i sačinjava zapisnike s radnih sastanaka gradonačelnika, dostavlja ih sudionicima i prati izvršavanje usvojenih zaključaka.

Vodi evidencije o aktivnostima pročelnika upravnih tijela Grada (nazočnost na poslu).

Vodi evidencije o rezerviranim terminima za gradske manifestacije, protokolarne i radne sastanke gradonacelnika i njegovih zamjenika. Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama gradonačelnika i pročelnika.

 1. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (1,75) i osnovice za izračun plaće.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 102 od 21.11.2018. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 29.11.2018. godine.

 

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem

pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 - Uredba),
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
 5. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15),
 6. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18),
 7. Zakon o medijima („Narodne novine“, broj, 59/04, 84/11 i 81/13).

 

Propisi pod rbr. 1. – 7. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

 

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na web stranici Grada i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PRIVREMENA PROČELNICA

Valentina Gajšek, dipl.politolog

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr