07.03.2019.
   358
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja

KLASA: 112-02/19-01/05
URBROJ: 2176/06-05/1-19-5

Petrinja, 07.03.2019. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

 

 1. Viši stručni suradnik za računovodstvo - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke.

 

 1. Opis poslova:

Obavlja poslove takvog stupnja složenosti  koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela.

Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.

Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.

Stupanj stručne komunikacije uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

Sudjeluje u proračunskom procesu, od izrade okružnica do izrade konačnog akta.

Prati propise iz područja Uredbe o kontnom planu proračuna    ostvarenje proračunskih prihoda i  proračunske korisnike ( predškolski odgoj, kultura i vatrogastvo), vrši određene kontrole istih.

Odgovoran je za pravovremenu primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose  na  Proračun, uredbu o računskom planu  proračuna , usklađuje evidencije sa planom Proračuna, daje prijedloge pročelniku za izradu Izmjena i dopuna, Odluka o preraspodjeli sredstava,  zajedno sa pročelnikom,  usklađuje analitiku sa glavnom knjigom. Izrađuje periodične i završni račun Proračuna.  Sudjeluje u izradi  na rad smjernica za donošenje Proračuna, priprema i izrađuje Fiskalnu odgovornost. Sudjeluje u izradi sustava unutarnjih financijskih kontrola.

Vodi brigu o ažurnosti, točnosti i ispravnosti knjigovodstvenih dokumenata.

 Odgovoran je za pravovremenu pripremu i dostavu pročelniku Upravnog odjela materijala za sjednice Gradskog vijeća, Gradonačelnika  i njihovih radnih tijela, kao i tekstova usvojenih akata (u pisanom i elektronskom obliku) iz nadležnosti Odjela.

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama pročelnika

 

 1. Podaci o plaći:

Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,35) i osnovice za izračun plaće.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 22 od 06.03.2019. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 14.03.2019. godine.

 

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18),
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
  4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
  5. Zakon o računovodstvu („Narodne novine“, broj 78/15),
  6. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15).

 

Propisi pod rbr. 1. – 6. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

 

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na web stranici Grada i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PRIVREMENA PROČELNICA

Ivana Kordić, dipl.oec.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr