31.01.2017.
   292
NATJEČAJ
Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Petrinje za 2017.


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

KLASA:402-01/16-01/01
URBROJ: 2176/06-02-16-4
Petrinja, 30. siječanj 2017.  

 

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga
iz Proračuna Grada Petrinje za 2017.

 1. Grad Petrinja, Upravni odjel za društvene djelatnosti poziva udruge koje su programski usmjerene na radu sljedećih područja ovog Natječaja.

 2. Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt ili program na jedno od programskih područja:

  Programsko područje 1 – Udruge iz socijalne skrbi
  Programsko područje 2 – Udruge iz zdravstva
  Programsko područje 3 – Udruge u kulturi
  Programsko područje 4 – Program za djecu i mlade
  Programsko područje 5 – Program gradskih manifestacija

 3. Udruge mogu prijaviti projekt ili program za sljedeće aktivnosti:

  • Za Programsko područje 1 – Udruge iz socijalne skrbi:
   podizanje kvalitete života ugroženih skupina društva
   skrb o starim i nemoćnim osobama, te socijalno ugroženima
   organiziranje edukacija, seminara, predavanja, tribina
   organiziranje radionica
   aktivnosti usmjerene promicanju i razvoju volonterstva
  • Za Programsko područje 2 – Udruge iz zdravstva
   aktivnosti usmjerene na poboljšanje zdravstvene skrbi na području Petrinje
   aktivnosti usmjerene na organiziranje edukacije o preventivi i drugim oblicima medicinske skrbi
   aktivnosti usmjerene na provedbu aktivnosti izvaninstitucionalnog programa
   aktivnosti usmjerene poticanju edukacije i radionica iz područja zdravstva
  • Za Programsko područje 3 – Udruge u kulturi
   aktivnosti usmjerene na kulturne sadržaje, te njegovanje i očuvanje kulturne baštine
   programi rada pojedinih društava s dugogodišnjom tradicijom
   programi koji pridonose razvitku i promicanju kulturnog života u Petrinji
   programi koji potiču kulturnu suradnju udruga od interesa za grad
   programi zaštite kulturnih dobara, pokretne i nepokretne imovine
   lokalno-tradicijske manifestacije vezane uz prezentacije kulturne baštine
   programi koji potiču kulturu djece i mladih
   programi međunarodne kulturne suradnje
   organizacija znanstveno-stručnih skupova
  • Za programsko područje 4 – Program za djecu i mlade
   programi koji doprinose Akciji „Petrinja – grad prijatelj djece“
   preventivni programi za djecu i mlade, te njihovo slobodno vrijeme
   programi borbe protiv ovisnosti i međuvršnjačkog nasilja
   organizacija radionica, tribina i predavanja na temu zaštite dječjih prava
  • Za programsko područje 5 - Program gradskih manifestacija
   Organizacija kulturno-zabavnih programa: glazbenih, scenskih, dramskih, likovnih, literarnih i inih sadržaja
   Programi obilježbe dana sela/naselja na području Petrinje, obilježavanje državnih praznika i vjerskih blagdana zaključno sa 1.kolovoza, te Ljeto u Petrinji.

 4. Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2017. godinu je 940.000,00 kuna.

  • Za financiranje Programskog područja 1 ovog Natječaja planiran je iznos od 130.000,00 kuna.
   Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 5.000.00 kuna, a najveći 30.000,00. kuna. U ovom području planira se sklopiti najmanje 10, a najviše 15 ugovora o provedbi projekata.
  • Za financiranje Programskog područja 2 ovog Natječaja planiran je iznos od 150.000,00 kuna.
   Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 2.000.00 kuna, a najveći 40.000,00. kuna. U ovom području planira se sklopiti najmanje 6, a najviše 15 ugovora o provedbi projekata.
  • Za financiranje Programskog područja 3 ovog Natječaja planiran je iznos od 240.000,00 kuna.
   Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 1.000.00 kuna, a najveći 50.000,00. kuna. U ovom području planira se sklopiti najmanje 20, a najviše 30 ugovora o provedbi projekata.
  • Za financiranje Programskog područja 4 ovog Natječaja planiran je iznos od 50.000,00 kuna.
   Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 1.000.00 kuna, a najveći 10.000,00. kuna. U ovom području planira se sklopiti najmanje 8, a najviše 10 ugovora o provedbi projekata.
  • Za financiranje Programskog područja 5 ovog Natječaja planiran je iznos od 200.000,00 kuna.
   Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 1.000.00 kuna, a najveći 20.000,00. kuna. U ovom području planira se sklopiti najmanje 10, a najviše 30 ugovora o provedbi projekata.

   U ovom području rok trajanja izvođenja programa je do 1.kolovoza 2017.

 5. Natječaj je otvoren od 31.1.2017. do 3.3.2017. godine

 6. Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program ili projekt u okviru Programskog područja ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31.12.2017.godine, osim kod Programskog područja 5.
  Ista udruga može biti partner na više projekata i programa unutar prioritetnih područja Natječaja.
  Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga sa sjedištem u Petrinji zaključno s danom objave Natječaja, koja je programski usmjerena na rad u područjima, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

  Upute prijaviteljima:

  Upute za prijavitelje
  Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:
  • Obrazac opisa programa ili projekta
  • Obrazac proračuna programa ili projekta
  • Obrazac izjave o financiranim projektima
  • Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  • Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)

  Dokaz o području djelovanja-preslika ovjerenog statuta udruge prijavitelja i partnera
  Dokaz o registraciji (izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe kada su prihvatljivi prijavitelji ili njegova preslika), ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja Natječaja iz kojeg je vidljivo da prijavitelj djeluje onoliko vremena od dana registracije do dana raspisivanja koliko je to propisano uvjetima natječaja.

  Važna napomena: Izvadak iz registra udruga može zamijeniti i ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge u registru udruga,
  dokaz o transparentnom financijskom poslovanju koji za obveznike dvojnog knjigovodstva više nije potrebno prilagati jer sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14) financijski izvještaji za obveznike dvojnog knjigovodstva su dostupni u Registru neprofitnih organizacija dok je za obveznike jednostavnog knjigovodstva potrebno priložiti Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela koja je usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i presliku Knjige prihoda i rashoda i Knjige blagajne, potvrda o nepostojanju duga po javnim davanjima iz Porezne uprave, zadnji zapisnik s održane Skupštine udruge.
  Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, da osobe ovlaštene za zastupanje nisu osuđivane za neko od kaznenih djela iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge NN 26/2015 (ovaj dokaz ishoditi će Grad Petrinja za prijedloge projekata/programa koji su na bodovnoj listi procijenjeni kao najkvalitetniji i uđu na listu za financiranje), te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez kao i da nema nikakvih dugovanja prema Gradu Petrinji i tvrtkama odnosno institucijama u vlasništvu Grada (ovaj dokaz ishodit će Grad Petrinja za prijedloge projekata/programa i uđu na listu za financiranje).

 7. Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na Natječaje detaljno je opisano u Pravilniku o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva za opće dobro.

 8. Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Petrinje www.petrinja.hr .
  Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

  Grad Petrinja
  Gundulićeva 2, 44250 Petrinja
  Javni natječaj za financiranje projekata i programa
  udruga iz Proračuna Grada Petrinje 2017.
  Programsko područje br. ________
  “Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta”

 9. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Pravilniku i Uputama.
  Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti na tel. 515-239, te elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: udruge@petrinja.hr.

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr