03.04.2019.
   221
NATJEČAJ
Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Petrinje

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD PETRINJA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRADONAČELNIK

                                                                                                                     

Na temelju članka 25. stavka 2.  Zakona o zaštiti potrošača  („Narodne novine“, broj 41/14) i članka 49. stavka 4. točke 33. Statuta Grada Petrinje («Službeni vjesnik», broj 14/13), Gradonačelnik Grada Petrinje dana 17. srpnja 2014.  donio je

 

ODLUKU
o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javih usluga Grada Petrinje

  

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Petrinje u čijem sastavu su predsjednik i dva člana.

Članak 2. 

U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Petrinje imenuju se:

  1. Jadranko Tortić, predsjednik
  2. Ivan Begić, član, i
  3. Renata Kasal - Rokić, član.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom vjesniku» Grada Petrinje.

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADONAČELNIK

 

KLASA:  022-06/14-01/04
URBROJ: 2176/06-02-14-2
Petrinja,  17.07.2014. godine  

 

G R A D O N A Č E L N I K

Darinko DUMBOVIĆ

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr