04.06.2019.
   221
NATJEČAJ
JAVNI  NATJEČAJ Za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje (Gradska stolarija, Mije Srnaka 51)

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11 i 65/15), članka 6. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 4/12), članka 49. stavka 4. točke 6. Statuta Grada Petrinje („Službeni vjesnik“,  broj 14/13, 52/14, 68/17, 9/18  13/18 – ispr. i 59/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje KLASA:372-03/19-01/14 URBROJ:2176/06-02-19-1 od 03. lipnja 2019. godine, raspisuje se

 

JAVNI  NATJEČAJ
Za prikupljanje ponuda za davanje u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje

 

 1. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Petrinje.

  Poslovni prostor se nalazi u industrijskom dvorištu Gradske stolarije u Petrinji, Mije Srnaka 51, upisan u zk.ul.br. 9794, k.č.br. 1139, k.o. Petrinja, koji se sastoji od jene poslovne prostorije označene kao proizvodna hala površine 190 m2 s pravom korištenja industrijskog dvorišta ispred ulaza u zgradu.

  Energetski certifikat: razred G
  Namjena prostora: gospodarska
  Početna cijena mjesečne zakupnine: 1.719,50 kuna (9,05 kn/m2)
  Iznos jamčevine:    5.158,50 kuna
  Trajanje zakupa:   10 godina
 1. Ponuditelji mogu izvršiti uvid u natječajnu dokumentaciju u roku za podnošenje ponuda u zgradi Gradske uprave Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2, soba broj 40, radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 11,00 do 13,00 sati.

  Uvid u stanje poslovnog prostora može se izvršiti na adresi prostora, u roku za podnošenje ponuda radnim danom od ponedeljka do petka u vremenu od 11,00 do 13,00 sati uz prethodnu najavu na broj telefona 044/515-236.
 1. Pravo podnošenja pisanih ponuda imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.
 1. Jamčevina se uplaćuje prije isteka roka za podnošenje pisanih ponuda za natječaj na žiro račun Grada Petrinje u Hrvatskoj Poštanskoj banci, IBAN:HR8223900011832800009, pozivom na broj: 24 7889-OIB.

  Jamčevina se uračunava u mjesečnu zakupninu.
 1. Rok za dostavu pisanih ponuda je osm (8) dana od dana objave ovog javnog natječaja.

  Ponude za natječaj sa traženom dokumentacijom predaju se neposredno u Pisarnici Gradske uprave Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2 - prizemlje ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: GRAD PETRINJA, Ivana Gundulića 2, 44 250 Petrinja s naznakom "PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA  – NE OTVARAJ".
 1. Ponuditelji u pisanoj ponudi moraju navesti:
 • naziv, odnosno ime i prezime ponuditelja, sjedište, odnosno adresu, OIB i broj telefona
 • broj žiro ili tekućeg računa
 • oznaku nekretnine i ponuđenu cijenu

  Uz ponudu treba priložiti:
 • presliku osobne iskaznice za fizičku osobu odnosno presliku rješenja o obrtu ili izvod iz sudskog registra za pravnu osobu
 • presliku domovnice ili dokaz da je ponuditelj državljanin članice Europske unije
 • dokaz o uplati jamčevine (izvornik ili ovjerena preslika uplatnice ili virmana)
 • dokaz o nepostojanju dugovanja prema Gardu Petrinji po bilo kojoj osnovi.
 1. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju što isključuje sve naknadne prigovore zakupca.
 1. Najpovoljniji ponuditelj je onaj čiju ponudu Grad Petrinja utvrdi kao najpovoljniju.

  Grad Petrinja zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, bez navođenja razloga i bez snošenja bilo kakve odgovornosti bilo kojem od ponuditelja, uz povrat uplaćene jamčevine.
 1. Ponude će biti javno otvorene i pročitane 18. lipnja 2019. godine u 12,00 sati u zgradi Gradske uprave Grada Petrinje, Ivana Gundulića 2 (Mala vijećnica).

  Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
 1. Ugovor o zakupu poslovnog prostora koji je predmet natječaja sklapa se u roku od 30 dana od dana kada su ponuditelji primili odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude.
 1. Ponude dostavljene nakon isteka roka, nepotpune ili na drugi način neprihvatljive ponude, neće se razmatrati.
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr