18.07.2019.
   271
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute (Stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/19-01/16
URBROJ: 2176/06-09/1-19-5

Petrinja, 18.07.2019. godine

 

PREDMET: Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

 

 1. Stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik građevinske ili tehničke struke.
 2. Opis poslova:

Obavlja poslove takvog stupnja složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika.

Stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika.

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika.

Stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija.

 

Vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti.

Prati realizaciju ugovora o obavljanju određenih usluga u području komunalnih djelatnosti; prati rad gradskih komunalnih poduzeća iz oblasti komunalnog gospodarstva; vodi poslove u svezi prijevoza putnika u javnom prometu; poslove u svezi prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Petrinje; vodi poslove u svezi autotaksi prijevoza; vodi poslove u svezi uređenja prometa na području Grada (planiranje i regulacija prometa, koordinacija poslova s gradskim komunalnim poduzećem u svezi postavljanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije).

Sudjeluje u postupcima pripremi i provedbe davanja koncesija, prati relizaciju ugovor o koncesijama iz nadležnosti Odjela, vodi evidencije koncesija te provodi postupke i poduzima druge radnje u svezi koncesija.

Izrađuje posebne uvjete za građenje građevina, izrađuje potvrde glavnih projekata ili ih rješnjem odbija, a sve sukladno zakonskim propisima koji reguliraju područje prostornog uređenja i gradnje.

Sudjeluje u pripremi i provedbi natječaja za održavanje komunalne infrastrukture i natječaja za prijevoz pokojnika koji se provode na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Sudjeluje u postupcima pripreme i provedbe natječaja za davanje u zakup javnih površina.

Surađuje s nadležnim trgovačkim društvima u svezi održavanja komunalne infrastrukture.

Prati propise iz područja komunalnog gospodarstva, izrađuje nacrte i prijedloge akata za Gradsko vijeće, Gradonačelnika ili njihova radna tijela iz nadležnosti Upravnog odjela.

Sudjeluje u izradi nacrta programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Obavlja poslove prikupljanja podataka, njihove analize i obrade, o čemu izrađuje potrebna izvješća u svezi djelokruga poslova radnog mjesta.

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama pročelnika.

 1. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,00) i osnovice za izračun plaće.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 68  od 17.07.2019. godine.

Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 01.08.2019. godine.

 

 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjuom.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 

 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08,  61/11 i 4/18 - Uredba),
 3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
 4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
 5. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18),
 6. Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19).
 7. Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19)

 

Propisi pod rbr. 1. – 7. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni natječaj navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PRIVREMENA PROČELNICA

Vera Kaurin, dipl.iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr