24.04.2017.
   312
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem službenika – podaci i uputeREPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO,
ZAŠTITU OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE

KLASA: 112-03/17-01/03
URBROJ: 2176/06-04/1-16-4
Petrinja, 24.04.2017. godine

PREDMET: Javni oglas za prijam službenika – podaci i upute

 1. Viši stručni suradnik za graditeljstvo - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, magistar struke ili stručni specijalist građevinske, pravne, ekonomske ili šumarske struke.

 2. Opis poslova:

  Obavlja poslove takvog stupnja složenosti koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela.
  Stupanj samostalnosti uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika.
  Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada.
  Stupanj stručne komunikacije uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan upravnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.
  Prati propise koji se odnose na Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju, radi u upravnom postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju u svakoj pojedinačnoj radnji, te u izdavanju rješenja. Radi na terenskim očevidima za uporabne dozvole i druge akte iz područja graditeljstva; vodi postupke sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.
  Odgovoran je za pravovremenu pripremu i dostavu pročelniku materijala za sjednice Gradskog vijeća, Kolegija Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, kao i tekstova usvojenih akata (u pisanom i elektronskom obliku)
  Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama pročelnika.

 3. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13 i 18/15) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (2,31) i osnovice za izračun plaće.

  Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Sisak, Ispostava Petrinja dana 24.04.2017. godine.

  Rok za podnošenje prijava: zaključno sa 02.05.2017. godine.

 4. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem
  pisanog testiranja i intervjuom.
  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 5. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09), Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 90/11, 86/12 i 143/13)
  Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13 i 20/17), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 90/11, 86/12 i 143/13).

  Propisi pod rbr. 1. – 8. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).

 6. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
  Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

PRIVREMENA PROČELNICA
Vlasta VUGLEC, dipl.ing.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr