27.12.2019.
   137
NATJEČAJ
Javni oglas za prijam namještenika – podaci i upute (Namještenik za pomoćno tehničke poslove - telefonist)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE

KLASA: 112-03/19-01/07
URBROJ: 2176/06-03/1-19-5

Petrinja, 27.12.2019. godine

 

PREDMET: Javni oglas za prijam namještenika – podaci i upute

 

 1. Namještenik za pomoćno tehničke poslove - telefonist - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, srednja stručna sprema upravnog ili općeg smjera.
 1. Opis poslova:

  Obavlja poslove takvog stupnja složenosti  koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove.

  Stupanj odgovornosti  uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu pravila struke.

  Kopira, umnožava, razvrstava, uvezuje i pakira materijale za sjednice i druge pisane materijale, brine se o rokovima održavanja fotokopirnog uređaja te vodi mjesečnu evidenciju o broju kopija;

  Vodi brigu o održavanju prostora u kojem je smještena digitalna telefonska centrala sa pratećom opremom, po nalogu pročelnika  kontaktira sa zaduženom osobom u Stručnoj službi Grada u svezi otklanjanja kvarova na mreži odnosno centrali.

  Daje informacije pozivateljima i spaja im interne brojeve te odgovara na tzv. "povratne pozive" ukoliko tražene osobe nisu u svojim uredima.

  Po potrebi dostavlja akte Upravnog odjela u poduzeća i ustanove u vlasništvu Grada, gruntovnu i ured za katastar.

  Pruža osnovne informacije strankama i ostalim građanima na ulazu u poslovnu zgradu i pomaže u obavljanju poslova čišćenja oko poslovne zgrade.

  Obavlja i druge pomoćno- tehničke poslove po nalogu pročelnika.
 1. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15, 20/15 ispr.,18/16 i 25/19) odnosno bruto plaću namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (1,27) i osnovice za izračun plaće.

  Oglas je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Sisak, Ispostava Petrinja dana  27.12.2019. godine.

  Rok za podnošenje prijava: zaključno sa 04.01.2020. godine.
 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjuom.

  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.     

  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju i provjeri praktičnog rada, ako je ta provjera provedena iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.
 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
 1. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 67/16 i 25/19) i Statut Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj14/13, 52/14, 68/17, 09/18, 13/18 - ispr. i 59/18).

  Propisi pod rbr. 1. – 2. mogu se pronaći na web stranici Grada (www.petrinja.hr).
 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

  Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja oglasnog postupka.

 

PROČELNIK

Zdravko Kuljanac, dipl.iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr