12.07.2017.
   298
NATJEČAJ
IZVJEŠĆE o visini troškova lokalnih izbora 2017. godine i načinu njihova korištenja

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA PETRINJE

KLASA: 013-01/17-01/02
URBROJ: 2176/06-01-17-142
Petrinja, 12.07.2017. godine

Na temelju članka 126. stavka 7.Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Petrinje dana 12. srpnja 2017. godine usvojilo je

I Z V J E Š Ć E

o visini troškova lokalnih izbora 2017. godine i načinu njihova korištenja

Članak 1.

 Za pripremu i provođenje izbora za članove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Petrinje, članova Županijske skupštine, župana i zamjenika župana iz reda srpske nacionalne manjine 21. svibnja 2017. godine i 04. lipnja 2017. godine iz Proračuna Grada Petrinje utrošena su financijaks sredstva, kako slijedi:

1. Objava kandidacijskih lista i kandidatura – "Večernji list" 12.286,25 kn
2. Izrada plakata – "Glasila", Petrinja 4.106,75 kn
3. Objava oglasa (rezultati izbora) - "Večernji list"  - 4.495,00 kn
4. Tiskanje glasačkih listića  (1. krug) - "Narodne novine" - 12.894,00 kn
5. Tiskanje glasačkih listića (2. krug) - "Narodne novine" - 5.397,00 kn
6. Trošak stalnog i proširenog sastava G.I.P.
  • Unos rezultata u računalni sustav (4 operatera)
  • Unos rezultata u računalni sustav – 2. krug (2 operatera)
  • Biračko mjesto 21. – privatna kuća (dva kruga)  
  • Otvaranje prostorija za glasovanje (domari)
  • Otvaranje prostorija za glasovanje – 2. krug (domari)    
  • Informatički koordinator  (dva kruga)
  • Kontrola izborne promidžbe (dva kruga)
  • Portir – dežurstva
  • Računovodstvena kontrola  
  • Putni troškovi članova stalnog sastava G.I.P. iz Siska
85.304,37 kn
7. Sredstva izborne promidžbe Gradsko vijeće - 66.000,00 kn
8. Sredstva izb. promidžbe (gradonačelnik) 30.000,00 kn
9. Birački odbori (50 %) 179.143,01 kn
  UKUPNO:  399.626,38 kn

 

Članak 2.

Ovo Izvješće objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Petrinje.

 

P R E D S J E D N I C A
Božena Perić v.r.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr