26.05.2017.
   778
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Javni poziv za uvid u spis predmeta-Tomislav Baljak


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Petrinja

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000014
URBROJ: 2176/06-07/5-17-0005

Petrinja, 26.05.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

TOMISLAV BALJAK, HR-44250 PETRINJA, ARTURA TURKULINA 39A

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    1-     građenje građevine stambene namjene - obiteljska kuća,

    na  k.č.br. 2975/1 k.o. Petrinja (Petrinja, Ulica Mije Biljana bb).

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.06.2017. godine u 08.30 sati, na lokaciji – Grad Petrinja, Gradska uprava, I. Gundulića 2, HR-44250 Petrinja, soba 28.

  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Ivan Begić, dipl.pravnik

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr