06.11.2017.
   454
NATJEČAJ
POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A

URED GRADONAČELNIKA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/17-01/14
URBROJ: 2176/06-11/1-17-6
Petrinja, 06.11.2017. godine

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu vježbenika - višeg stručnog suradnika za poslove Gradonačelnika 06. studenog 2017. godine objavljuje

 

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
 (pisano testiranje)

 

 1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti sljedeći kandidat:

  1. Natalija Antić Bjelac

 2. Kandidat pozvan na pisano testiranje treba doći u prizemlju zgrade Gradske uprave, Gundulićeva 2 u Petrinji (portirnica) 14. studenog 2017. godine u 11,45 sati. Testiranje će, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, započeti u 12,00 sati i trajat će 45 minuta.

  Na testiranje je potrebno ponijeti identifikacijski dokument sa slikom (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola). Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

  Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 12,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči identifikacijsku ispravu. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijesti koja je prethodno objavljena na web stranici Grada www.petrinja.hr.

 3. S kandidatom koji ostvari najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, biti će obavljen intervju istog dana s početkom u 13,00 sati.

  Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Grada 14. 11.2017. godine.

 4. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Petrinje.

 

                                                     PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                     Ivana KORDIĆ, mag.oec.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr