30.11.2017.
   513
NATJEČAJ
Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu

KLASA: 112-02/17-01/17
URBROJ: 2176/06-08/1-17-4
Petrinja, 29.11.2017. godine


PREDMET: Javni natječaj za prijem službenika – podaci i upute

 1. Viši savjetnik za gospodarstvo i razvoj - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili agronomske struke.
 1. Opis poslova:

  Obavlja poslove stupnja složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnog tijela, vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnog tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenja projekata.
  Stupanj samostalnosti uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika.
  Stupanj odgovornosti uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja.
  Stupanj stručne komunikacije uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija.
  Izrađuje i  prati realizaciju programa iz područja gospodarstva, obrta, malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede i ruralnog razvoja, surađuje s gospodarskim subjektima, poduzetnicima, ustanovama i institucijama na području Grada Petrinje; predlaže i prati realizaciju usvojenih poticajnih mjera u području rada poduzetništva i ukupnog razvoja, vodi prvostupanjski postupak i rješava u upravnim stvarima iz svoga djelokruga rada.
  Vodi potrebne evidencije (baze podataka) i prati izvršenje zaključenih ugovora, surađuje s bankama, Županijom i resornim ministarstvima u svezi raspoloživih kreditnih linija predviđenih za poticaje za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede; daje naputke i usmjerava poduzetnike i poduzeća u vlasništvu Grada na mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja i kreditiranja; pruža informacije o kreditiranju i natječajima ministarstava; izrađuje  planove i izvješća iz svoga djelokruga.
  Sudjeluje i odgovoran je za pravovremenu pripremu i dostavu pročelniku Upravnog odjela materijala za sjednice Gradskog vijeća, Kolegija Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, kao i tekstova usvojenih akata (u pisanom i elektronskom obliku) iz nadležnosti Odjela.
  Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu i uputama pročelnika.
 1. Podaci o plaći: Sukladno odredbi članka 2. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 51/13, 18/15 i 18/16) odnosno bruto plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta (3,40) i osnovice za izračun plaće.
  Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 117 od 29.11.2017. godine.
  Rok za podnošenje prijava: Zaključno sa 07.12.2017. godine.
 1. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjuom.
  Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.
  Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testiranju iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata.
 1. Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
  2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09),
  4. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09),
  5. Zakon o regionalnom razvoju RH (NN 174/14)
  6. Zakon o poticanju i razvoju malog gospodarstva(NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)
  7. Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15)
  8. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15)
  9. Stečajni zakon (NN 71/15)
  10. Zakon o zadrugama (NN 34/11, 125/13, 76/14)
  11. Zakon o obrtu (NN 143/13)
  12. Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN, br. 93/13114/1341/14)
  13. Zakon o brdsko-planinskim područjima (NN 147/14) (NN 148/13) (NN 80/08)  (NN 90/05) (NN 42/05),
  14. Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 18/15) , (NN 147/14)(NN 76/14), (NN 148/13), (NN 51/13)(NN 57/11), (NN 86/08)
  15. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/2013) (NN 89/10)
  16. Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja (NN 121/15)

   Propisi pod rbr. 1. – 16. mogu se pronaći na web stranici „Narodnih novina“ (http://narodne-novine.nn.hr).
 1. Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeni na web stranici Grada i na oglasnoj ploči Gradske uprave, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi na javni oglas navesti broj telefona za kontakt u svezi provođenja natječajnog postupka.

 

PRIVREMENI PROČELNIK

Ante MARIĆ, dipl.ing.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr