12.01.2018.
   782
NATJEČAJ
Obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti (referent u pisarnici - arhivar)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
STRUČNA SLUŽBA GRADA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/17-01/18
URBROJ: 2176/06-04-18-21
Petrinja, 12.01.2018. godine

PREDMET: Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto Referent u Pisarnici – arhivar – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

 

Na provedenom testiranju za prijem u službu kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

  1. Dragana Trkulja - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 18, upravnog postupka i uredskog poslovanja 10,  te intervjua 9, odnosno sveukupno 37 bodova,
  2. Ana Petrović Laktašić - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 10, upravnog postupka i uredskog poslovanja 6,  te intervjua 8, odnosno sveukupno 24 boda,
  3. Iva Marković - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 10, upravnog postupka i uredskog poslovanja 5,  te intervjua 8, odnosno sveukupno 23 boda,
  4. Anto Žižak - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 8, upravnog postupka i uredskog poslovanja 5, odnosno sveukupno 13 bodova,
  5. Damir Dražetić - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 8, upravnog postupka i uredskog poslovanja 1, odnosno sveukupno 9 bodova.

 

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                               Igor Karaturović, dipl.iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr