25.05.2018.
   778
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Javni poziv za uvid u spis predmeta PRIVREDA d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Petrinja
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000033
URBROJ: 2176/06-07/3-18-0008

Petrinja, 25.05.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

PRIVREDA d.o.o. , HR-44250 Petrinja, Gundulićeva 14

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine: Vodoopskrbni cjevovod naselja Brest Pokupski i Mala Gorica, građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - vodoopskrbni cjevovod, 2. skupine zahtjevnosti,

      na k.č.br. 120/11, 163, 164, 332/1, 332/2, 337, 338, 341, 358/1, 468/1, 473, 474/1, 474/2, 475, 542/3, 619/1, 620/1, 620/4, 748/2, 756/1, 899/2, 900, 928, 936, 938/1, 938/2, 941/1, 941/2, 941/3, 942/1, 956/2, 956/3, 956/4, 956/5, 957/2, 957/3, 959/5, 971/1, 971/2, 971/3, 972, 973, 975, 976/1, 976/4, 985/1, 985/3, 1244/1, 1244/2, 1244/3, 1279/2, 1335, 1343/1, 1343/2, 2547, 2548, 2555/1, 2555/2, 2556, 2560, 2562, 2563, 2564, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571/1, 2571/2, 2574, 2579, 2587/3, 2588, 2589, 2593 i 2612. k.o. Brest Pokupski (Petrinja, Brest Pokupski i Mala Gorica)
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.06.2018 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Grad Petrinja, Gradska uprava, I. Gundulića 2, HR-44250 Petrinja, soba 28.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Ivan Begić, dipl.pravnik

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr