13.06.2017.
   722
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Javni poziv za uvid u spis predmeta DARINKA KROENERREPUBLIKA HRVATSKA

Sisačko-moslavačka županija

Grad Petrinja

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000011

URBROJ: 2176/06-07/5-17-0005

Petrinja, 13.06.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DARINKA KROENER, HR-44000 SISAK, HRVATSKOG NARODNOG PREPORODA 53

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

1-     stambenu građevinu,
na  k.č.br. 540/7 k.o. Novo Selište (Petrinja, Novo Selište).

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.06.2017. godine od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Grad Petrinja, Gradska uprava, I. Gundulića 2 Petrinja, soba 28.

  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Ivan Begić, dipl.pravnik

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr