25.09.2017.
   1868
Upravni odjel za društvene djelatnosti
PRAVILNIK o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Petrinje

Na temelju članka 36. stavka 1. točke 37. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 14/13 i 52/14), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 4. sjednici održanoj 25. rujna 2017. godine donijelo je

 

P R A V I L N I K
o stipendiranju i drugim oblicima potpore
studentima Grada Petrinje

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak dodjele stipendija i drugih oblika potpore studentima s prebivalištem na području Grada Petrinje.

 

Članak 2.

Pravo na stipendiju i druge oblike potpore mogu ostvariti redoviti studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Grada Petrinje, a nisu stariji od 26 godina te studenti koji su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni / stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u Republici Hrvatskoj.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti:

 • studenti upisani u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog/stručnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija,
 • studenti u statusu apsolventa, odnosno studenti koji imaju samo upisan diplomski ili završni rad u akademskoj godini za koju se provodi natječaj,
 • izvanredni studenti,
 • studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli manje od 50 ECTS bodova,
 • studenti koji primaju stipendiju ili drugu sličnu novčanu potporu, i
 • studenti koji imaju odobreno mirovanje obveza u akademskoj godini u kojoj se provodi natječaj.

 

Članak 3.

Sredstva za stipendije i druge oblike potpore osiguravaju se u Proračunu Grada Petrinje.

 

Članak 4.

Broj stipendija i njihov pojedinačni iznos određuje Odbor za dodjelu stipendija.

Odbor za dodjelu stipendija će svake godine utvrditi listu deficitarnih zanimanja na temelju pokazatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Petrinja.

 

II. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Članak 5.

Kriteriji na temelju kojih se dodjeljuju stipendije su:

 1. USPJEH U ŠKOLOVANJU
 2. POSTIGNUĆA NA NATJECANJIMA I OSVOJENE NAGRADE IZ PODRUČJA UPISANOG STUDI-JA TE OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI U PRETHODNOJ AKADEMSKOJ GODINI
 3. SOCIJALNI STATUS
 4. DEFICITARNOST ZANIMANJA
 5. POSEBNE PRILIKE

 

 1. USPJEH U ŠKOLOVANJU

  Prosjek ocjena na prethodnoj godini studija, uz uvjet da su na istoj godini stekli najmanje 50 ECTS bodova:

  3,00 - 3,49

  10 bodova

  3,50 - 3,99

  30 bodova

  4,00 - 4,49

  50 bodova

  4,50 - 5,00

  70 bodova 2. POSTIGNUĆA NA NATJECANJIMA I OSVOJENE NAGRADE IZ PODRUČJA UPISANOG STUDIJA TE OBJAVLJENI ZNANSTVENI RADOVI U PRETHODNOJ AKADEMSKOJ GODINA

  1., 2. ili 3. mjesto na međunarodnom natjecanju

  20 bodova

  1., 2. ili 3. mjesto na državnom natjecanju

  15 bodova

  Nagrada Sveučilišta (npr. Rektorova nagrada)

  15 bodova

  Nagrada matičnog fakulteta ili matičnog visokog učilišta (npr. Dekanova nagrada)

  10 bodova

  Znanstveni rad (na kojem je student autor ili koautor) objavljen u časopisu ili zborniku radova

  5 bodova/radu 3. SOCIJALNI STATUS

  Mjesečni prosjek primanja po članu kućanstva za tri mjeseca koja prethode natječaju:

  0,00 - 600,00 kn

  50 bodova

  601,00- 900,00 kn

  40 bodova

  901,00 - 1.200,00 kn

  30 bodova

  1.201,00- 1.500,00 kn

  20 bodova

  1.501,00- 1.800,00 kn

  10 bodova

  U prihode zajedničkog kućanstva ne uračunavaju se prihodi određeni člankom 31. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17). 4. DEFICITARNOST ZANIMANJA

  Prema pokazateljima stručnih službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Petrinja te odlukom Gradskog vijeća, za godinu u kojoj se dodjeljuje stipendija - prvih deset deficitarnih zanimanja na području Grada Petrinje:

  20 bodova 5. POSEBNE PRILIKE

  • ako je kandidat invalid:

  20 bodova

  • ako je roditelj kandidata invalid iz Domovinskog rata 80% i više:

  10 bodova

  • ako je roditelj kandidata ili član zajedničkog kućanstva osoba s invaliditetom 80% i više:

  8 bodova

  • ako je kandidat bez oba roditelja:

  25 bodova

  • ako je kandidat bez jednog roditelja:

  15 bodova

  • ako su kandidatu roditelji razvedeni:

  2 boda

  • ako su brat ili sestra kandidata studenti:

  8 bodova

  • ako su brat ili sestra kandidata učenici u
   školama izvan mjesta prebivališta:

  7 bodova

  • ako su brat ili sestra kandidata učenici u školama u mjestu prebivališta ili su predškolske dobi:

  6 bodova

  • ako je kandidat iz obitelji s četvero i više djece:

  5 bodova

  • ako je kandidat iz obitelji s troje i više djece na redovnom školovanju:

  5 bodova

  • ako kandidat studira na fakultetu udaljenom više od 10 km od mjesta prebivališta:

  10 bodova

  Za svaki kriterij propisan prethodnim stavkom ovoga članka kandidat ostvaruje utvrđeni broj bodova.

  Ukoliko kandidat prilikom prijave na natječaj ne dostavi dokaze za svaki pojedini kriterij propisan člankom 5. ovoga Pravilnika, ne može ostvariti bodove na temelju tog kriterija.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE

Članak 6.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija donosi Odbor za dodjelu stipendija, na temelju koje provodi natječaj za dodjelu stipendija.

 

Članak 7.

Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se u javnom glasilu i na službenim internetskim stranicama Grada Petrinje.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od dana objave.

Natječaj sadrži:

 • akademsku godinu za koju se raspisuje natječaj
 • rok trajanja natječaja
 • broj stipendija koje se dodjeljuju
 • opće uvjete za dodjelu stipendije
 • dokaze koje treba priložiti uz pisani zahtjev
 • ostale odredbe sukladno zaključcima Odbora za dodjelu stipendija.

 

Članak 8.

Zahtjev za dodjelu stipendija ili drugih oblika potpore podnosi se Odboru za dodjelu stipendija na propisanom obrascu - prijavnom obrascu za dodjelu stipendija studentima, koji se može podići na porti Gradske uprave Grada Petrinje ili preuzeti na internetskim stranicama Grada Petrinje.

Zahtjevu iz prethodnog stavka podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis,
 • uvjerenje o prebivalištu (Policijska postaja Petrinja),*
 • preslika osobne iskaznice,
 • potvrdu fakulteta o redovnom upisu u akademsku godinu za koju je raspisan Natječaj,*
 • ovjeren prijepis ocjena položenih ispita s na-znakom ostvarenog prosjeka ocjena i broja ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj godini studija (najmanje 50 ECTS bodova),*
 • potvrde o mjesečnim primanjima članova zajedničkog kućanstva za razdoblje od 3 mjeseca koja prethode Natječaju (za zaposlene uvjerenje o prosjeku plaće u prethodna 3 mjeseca, za umirovljenike odresci od mirovine u prethodna tri mjeseca, za nezaposlene uvjerenje sa Za-voda za zapošljavanje, za korisnike zajamčene minimalne naknade uvjerenje o pravu i iznosu zajamčene minimalne naknade od Centra za socijalnu skrb, uvjerenje porezne uprave o iznosu prihoda roditelja za proteklu godinu ako roditelji imaju vlastiti obrt),*
 • dokaze o postignućima na natjecanjima i osvojenim nagradama iz područja upisanog studija te dokaze o objavljenim znanstvenim radovima, a sve za prethodnu godinu studija (preslika postignuća na natjecanjima, preslika osvojene nagrade, preslika objavljenog znanstvenog rada)
 • dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (ako je kandidat invalid, ako je roditelj kandidata invalid iz Domovinskog rata 80%, ako je roditelj kandidata ili član zajedničkog kućanstva osoba s invaliditetom 80% i više: 8 bodova, ako je kandidat bez oba roditelja, ako je kandidat bez jednog roditelja, ako su kandidatu roditelji razvedeni, ako su brat ili sestra kandidata studenti, ako su brat ili sestra kandidata učenici u školama izvan mjesta prebivališta, ako su brat ili sestra kandidata učenici u školama u mjestu prebivalištu ili su predškolske dobi, ako je kandidat iz obitelji s četvero i više djece, ako je kandidat iz obitelji s troje i više djece na redovnom školovanju)*
 • izjava da student nije korisnik stipendije ili nema stalnih prihoda iz drugih izvora,*
 • popis svih priloženih dokumenata uz Prijavni obrazac.

* Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca.

 

Članak 10.

Prijave na natječaj se smatraju valjanima, ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku koji je naveden u natječaju.

Prijave s nepotpisanim Prijavnim obrascem, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se razmatrati.

Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati.

Dostavljena dokumentacija na natječaj ne vraća se podnositelju prijave.

 

Članak 11.

Nadležno tijelo Gradske uprave Grada Petrinje prikuplja prijave na Natječaj te u suradnji s Odborom za dodjelu stipendija provodi njihovu stručnu obradu.

U slučaju jednakog broja bodova prednost ima kandidat s nižim prihodom po članu zajedničkog kućanstva.

Odbor za dodjelu stipendija utvrđuje prijedlog liste prvenstva za izbor korisnika stipendije.

Temeljem bodovne liste Odbor za dodjelu stipendija donosi Odluku o korisnicima stipendije.

Odluka o korisnicima stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Grada Petrinje.

S odlukom se upoznaju svi podnositelji prijave na Natječaj, a na istu odluku svaki od kandidata može uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti. Pravodobno podneseni prigovor Odbor za stipendije može uvažiti, odnosno proslijediti gradonačelniku Grada Petrinje na rješavanje. Odluka po prigovoru je konačna. Nakon konačnosti odluke o dodjeli stipendije pristupa se zaključivanju ugovora o stipendiranju sa svima kojima je stipendija odobrena.

 

Članak 12.

Ugovor o stipendiranju u ime Grada Petrinje zaključuje gradonačelnik Grada Petrinje, a isti obvezno sadrži:

 • ugovorne strane odnosno njihove zakonske zastupnike i adresu prebivališta te OIB,
 • naziv i mjesto obrazovne ustanove, upisana godina studija i smjer studija,
 • visinu, rokove i način isplate stipendije,
 • vrijeme korištenja stipendije (jedna akademska godina),
 • odredbe o prestanku davanja i vraćanju stipendije,
 • način rješavanja međusobnih prava i obveza i
 • mjesto i nadnevak sklapanja ugovora, potpise ugovornih stranaka i druge odredbe.

 

Članak 13.

Isplata stipendije obavlja se putem bankovnog računa korisnika stipendije, a započet će u roku od mjesec dana računajući od dana potpisivanja Ugovora o stipendiranju. Stipendija se isplaćuje dvanaest mjeseci počevši od 1. 11. za akademsku godinu za koju je odobrena dodjela stipendije.

 

Članak 14.

Korisnik stipendije primat će stipendiju samo jednu akademsku godinu za koju je potpisan ugovor. Ukoliko korisnik stipendije želi nastaviti primati stipendiju, obvezan je ponovo se prijaviti sljedeće godine na natječaj za stipendije te sukladno ovom Pravilniku natjecati se za korisnika stipendije.

Korisnik stipendije dužan je izvijestiti Odbor za dodjelu stipendija ukoliko je ostvario drugu stipendiju ili sličnu novčanu potporu ili ukoliko je došlo do mirovanja ili prekida studija u roku od 15 dana.

Korisnik stipendije dužan je u roku 15 dana od dana diplomiranja dostaviti uvjerenje o diplomiranju i odjaviti stipendiju.

 

Članak 15.

Stipendije su nepovratne ukoliko ugovorne strane ispune ugovorne obveze.

Ukoliko korisnik stipendije prekrši ugovorom preuzete obveze, davatelj stipendije ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor, a isplaćeni iznos stipendije korisnik stipendije vratit će na način kako to odredi Odbor za dodjelu stipendija.

Davatelj stipendije će jednostrano raskinuti Ugovor o stipendiranju u sljedećim slučajevima:

 • ako je došlo do značajnih promjena u uvjetima za dodjelu stipendije,
 • ako se ustanovi da je korisnik stipendije dao netočne podatke ili dokumente u postupku sklapanja Ugovora,
 • ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske ili drugo kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci,
 • ako korisnik stipendije ne dostavi dokaz o završetku studija koje nastupi prije završetka Ugovora o stipendiranju.

 

IV. DRUGI OBLICI POTPORE

Članak 16.

Pravo na druge oblike potpore podnositelj zahtjeva može ostvariti na prijedlog obrazovne ustanove u kojoj se školuje, udruge u kojoj djeluje ili nadležnog tijela Gradske uprave Grada Petrinje.

Prijedlog za dodjelu potpore potkrepljuje se dokazima o postignutim rezultatima na jednom ili više područja obrazovanja, kao i postignućima na znanstvenim, umjetničkim, športskim i drugim područjima, kao i odgovarajućom dokumentacijom kojom se dokazuje izrazite socijalne ili zdravstvene potrebe.

Odluku o prijedlozima iz stavka 1. i 2. ovog članka donosi Odbor za dodjelu stipendija.

Iznos odobrene potpore ne može biti veći od ukupnog godišnjeg iznosa isplaćene stipendije za jednog korisnika u tekućoj godini.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 7/16, 14/16 i 15/17).

 

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 604-02/17-01/13
URBROJ: 2176/06-01-17-3
Petrinja, 25. rujna 2017.

Predsjednica Gradskog vijeća

Magdalena Komes, dipl. iur., v.r.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr