Službenik za informiranje

 

Zlata Jajčinović, struč.spec.oec.

Tel.: 044/515-238

Fax: 044/515-255

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

- rješava pojedinačne zahtjeve i pruža neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s

  ostvarivanjem prava na pristup informacijama,

- vodi službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup

   informacijama,

- vodi brigu o sastavljanju i ažuriranju Kataloga informacija kojima raspolaže ili o kojima

   vodi brigu Grad Petrinja,

- obavlja i druge poslove u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama.

 

 

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Gradu Petrinji.

Pisani zahtjev u svezi sa ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu: Grad Petrinja, Gundulićeva 2 sa naznakom "službeniku za informiranje" ili putem elektronske pošte na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Ako se zahtjev za pristup informaciji podnosi usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ukoliko se isti podnosi putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja sastavit će se službena zabilješka.

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.