Stručna služba i upravni odjeli

URED GRADONAČELNIKA

PRIVREMENA PROČELNICA:

Natalija Antić Bjelac, mag. oec.

tel. 044/515-207

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

U Uredu Gradonačelnika obavljaju se sljedeći upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- pripremu, organizaciju i vođenje skraćenih zapisnika sa radnih Kolegija Gradonačelnika i

njegovih radnih tijela,

- protokol za potrebe Gradonačelnika, njegovih zamjenika i Gradskog vijeća,

- priopćavanje i izvješćivanje javnosti u svezi rada Gradonačelnika, Gradske uprave i

Gradskog vijeća te obavljanje administrativnih i drugih poslova za potrebe Gradonačelnika,

- pripremu pisanih odgovora na vijećnička pitanja postavljena na sjednicama Gradskog

vijeća,

- koordinaciju izvršenja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, posebice onih koji se

odnose na značajnije projekte od interesa za Grad,

- koordinaciju i praćenje realizacije projekata Grada i zajedničkih projekata Grada sa drugim

   tijelima, tvrtkama i udrugama,

- osnivanje i vođenje baze podataka o projektima Grada,

- odnose s vjerskim zajednicama, udrugama branitelja i stradalnicima u Domovinskom ratu,

   razvoj civilnog društva, ljudska prava, ravnopravnost spolova, građanske inicijative i

   pitanja mladih,

- koordiniranje aktivnosti u svezi savjetovanja sa zainteresiranom javnosti,

- uobličavanje stavova i prijedloga građana o prioritetnim problemima za rješavanje u Gradu

Petrinji,

- promidžbu Grada i odnose s javnošću,

- zaštitu osobnih podataka,

- koordinaciju mjera i aktivnosti u svezi provedbe propisa o zaštiti potrošača,

- suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave, organizacijama i institucijama u zemlji i

   inozemstvu,

- održavanje i aktualizaciju službene web stranice Grada,

- druge poslove koji mu se stave u nadležnost sukladno zakonu i općim aktima Grada.

 

 

STRUČNA SLUŽBA

PRIVREMENA PROČELNICA

Zlata Jajčinović, struč. spec. oec.

tel. 044/515-238

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 U Stručnoj službi Grada obavljaju se sljedeći upravni, pravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- izradu prijedloga općih akata i izradu pojedinačnih akata iz područja radnih odnosa za

  službenike i namještenike Gradske uprave te vođenje propisanih evidencija iz područja

  radnih odnosa,

- izradu pojedinačnih akata u svezi stupanja na dužnost, prestanak obavljanja dužnosti i akata

  iz područja radnih odnosa za dužnosnike Grada,

- primjenu propisa iz područja uredskog poslovanja (pisarnica i arhiva) te organizaciju 

  dostave akata, drugih pismena i pošiljki,

- izradu Plana javne nabave, provođenje postupaka javne nabave propisanih Zakonom

  o javnoj nabavi, Zakonom o koncesijama i Zakonom o javno – privatnom partnerstvu

  i pratećim uredbama od dostavljanja odluke o pokretanju postupka javne nabave

  sa pratećom dokumentacijom, izradu i vođenje izvješća i evidencija iz područja javne 

  nabave (izvješća o javnoj nabavi),

- evidencija zaključenih ugovora),

- brigu o uspostavi i održavanje komunikacijskih i informacijskih sustava Gradske uprave,

- brigu o službenim automobilima Gradske uprave (izrada izvješća o utrošku goriva,

   izdavanje putnih naloga, briga o čistoći vozila, poslovi registracije, briga o otklanjanju

   kvarova itd.),

- evidentiranje potrošnje uredskog i sanitarnog materijala i sredstava reprezentacije za rad

   priručne kuhinje,

- evidentiranje potrošnje električne struje za zgradu Gradske uprave i tijela mjesne

   samouprave te troškova fiksne i mobilne telefonije i interneta,

- prijepis, umnožavanje i dostava akata i drugih pismena,

- osiguranje i održavanje zgrade Gradske uprave i pripadajućeg prostora,

- funkcioniranje priručne kuhinje,

- održavanje centralnog grijanja,

- druge poslove koji mu se stave u nadležnost sukladno zakonu i općim aktima Grada.

 

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE

PRIVREMENI PROČELNIK:

Zdravko Kuljanac, dipl. iur.

tel. 515-232

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

U Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu i imovinsko - pravne poslove obavljaju se sljedeći upravni, pravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- pripremu nacrta i prijedloga općih akata za Gradsko vijeće, Gradonačelnika i njihova radna

  tijela te briga o usklađenosti tih akata sa zakonom, Statutom i drugim propisima,

- pružanje pravne, stručne, administrativne i tehničke pomoći drugim upravnim tijelima

  Grada u pripremi nacrta i prijedloga općih akata iz njihove nadležnosti,

- pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći vijećnicima i klubovima vijećnika

  Gradskog vijeća, vođenje zapisnika sa sjednica Gradskog vijeća  i njegovih radnih tijela te

  čuvanje fonograma i izvornika dokumentacije sa sjednica Gradskog vijeća,

- potpisivanje i objavu usvojenih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika za koje je

  propisana objava te njihovu dostavu nadležnim tijelima u provođenju nadzora nad njihovom

  zakonitošću,

- pripremu i provođenje izbora,

- funkcioniranje tijela mjesne samouprave (vijeća gradskih četvrti i vijeća  mjesnih odbora) i

  neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i

  svakodnevnog utjecaja na njihov život i rad,

- pružanje pomoći u radu vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina u Gradu Petrinji,

-  rad Vijeća za prevenciju,

- rješavanje imovinsko – pravnih poslova za Grad (pribavljanje potrebne dokumentacije iz

  gruntovne i katastra, izrada kupoprodajnih ugovora, izvlaštenja, služnosti, pravo građenja,

  obavljanje poslova vezanih za povrat – naknadu oduzete imovine i sl.),

- zastupanje Grada pred sudovima i drugim tijelima te suradnju s odvjetničkim uredima koji

  zastupaju Grad iz područja rada upravnog odjela.

 

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA

PRIVREMENA PROČELNICA:

Milka Pavišic, dipl. oecc.

tel. 515-203

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

U Upravnom odjelu za financije, proračun i naplatu potraživanja obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- izradu prijedloga Proračuna Grada i nadzor njegova izvršenja,

- kreiranje i koordiniranje pri izradi osnova dugoročne financijske politike Grada,

- izradu uputa i smjernica za izradu prijedloga Proračuna Grada i financijskih planova

  proračunskih korisnika,

- analizu prijedloga i usklađivanje financijskih planova proračunskih korisnika s

  procijenjenim prihodima i primicima,

- izradu plana rashoda i izdataka upravnih tijela Gradske uprave i kontrolu izvršenja

  istog,

- knjigovodstveno evidentiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna i

   tijela Gradske uprave,

- izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna i drugih financijskih

   poslova za Gradonačelnika i Gradsko vijeće,

- planiranje likvidnosti Proračuna prema novčanom tijeku Proračuna,

- utvrđivanje mjesečne dodjele sredstava u skladu s likvidnošću Proračuna i  preuzetim

   obvezama proračunskih korisnika,

- knjigovodstveno evidentiranja imovine Grada i izradu bilance dugotrajne imovine,

- poslove vezane za popis duga, izdana jamstva i zajmove, te obvezno izvještavanje

  Ministarstva financija,

- dobivanje suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava,

- pripremu akata za uvođenje gradskih poreza, evidentiranje i kontrola plaćanja,

- brigu o pravovremenoj naplati svih prihoda s naslova poreza, doprinosa, taksa i pristojbi,

   najamnina i zakupnina za korištenje poslovnih, stambenih i drugih prostora u

   vlasništvu Grada,

- provođenje prisilne naplate potraživanja,

- financijsko-računovodstvene poslove vezane za rad tijela Grada i tijela mjesne

  samouprave,

- obračun plaća i naknada, ugovora o djelu i drugih izdataka,

- obavljanje platnog prometa, blagajničko poslovanje i fakturiranje,

- izradu izvješća za potrebe Ministarstva financija, Porezne uprave, REGOS-a i potrebe  

  državne statistike,

- sustav unutarnjih financijskih kontrola i fiskalnu odgovornost,

- gradsku riznicu.

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE

PRIVREMENA PROČELNICA:
Vlasta Vuglec, dipl.ing.građevinarstva
tel: 044/515-216
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- pripremu i praćenje izrade izvješća o stanju u prostoru, pripremu akata u svezi

  praćenja stanja u prostoru, pripremu i praćenje izrade dokumenata prostornog uređenja,

  pripremu akata u svezi donošenja dokumenata prostornog uređenja, praćenje provođenja

  dokumenata prostornog uređenja, vođenje dokumentacije o prostoru te drugi upravni i

  stručni poslovi prostornog planiranja, sudjelovanje u pripremi nacrta i prijedloga općih

  akata Gradskog vijeća u svezi zakona kojim se uređuju prostorno uređenje, gradnja,

  gospodarenje otpadom i zaštita prirode,

- izradu odluka u svezi izmjena i dopuna PPUG-a Petrinje, GUP-a i UPU-a, praćenje

  postupka izrade PPUG-a GUP-a, UPU-a , objava javne rasprave, izrada izvješća sa javne

  rasprave, izrada stručne analize zaprimljenih zahtjeva za izradu izmjena PPUG-a i GUP-a,

  praćenje izrade Strategije razvoja RH, Prostornog plana RH, Prostornog plana SMŽ,

  Izvješća o stanju u prostoru SMŽ, sudjelovanje u izradi izvješća o stanju u prostoru,

- izrada projektnih zadataka za studije iz oblasti prostornog planiranja,

- korištenje informacijskog sustava o prostoru koji obuhvaća pribavljanje i ažuriranje

  programskih podataka, praćenje funkcioniranja sustava, predlaganje i provođenje mjera za

  razvitak sustava uz korištenje jedinstvene metodologije podataka u prostoru,

- zaštitu okoliša, zaštitu zraka, brigu o otpadu i zaštitu od buke,

- pripremu i sudjelovanje u izradi elaborata i studija te provođenje konkretnih akcija iz

   područja zaštite okoliša (izvješće o stanju okoliša, program zaštite okoliša i dr.),

- praćenje stanja u okolišu i prirodi te ažuriranje podataka o istom,

- izradu i praćenje provedbe dokumenata u svezi poboljšanja energetske učinkovitosti

  i korištenja obnovljivih izvora energije,

- pribavljanje lokacijskih i građevinskih dozvola za zahvate iz programa gradnje građevina za

  gospodarenje komunalnim otpadom ,

- sudjelovanje u postupcima javne nabave, sklapanju ugovora i praćenju gradnje objekata iz

   programa zaštite okoliša i programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim

   otpadom,

- izdavanje lokacijskih informacija, obavijesti o posebnim uvjetima, obavijesti o uvjetima za

  izradu glavnih projekata, lokacijskih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice,

  potvrde o usklađenosti parcelacijskih elaborata, potvrde na elaborate etažnog vlasništva,

  rješenja o izvedenom stanju, građevinskih dozvola, uporabnih i privremenih uporabnih

  dozvola, rješenja o uklanjanju građevina, akti o izmjeni u svezi s imenom ili tvrtkom

   investitora i s produljenjem važenja spomenutog akta, klauzule konačnosti i pravomoćnosti,

   i drugih akata vezanih za gradnju sukladno posebnim propisima,

- obavljanje upravnih i stručnih poslova vezanih za očuvanje prirodne baštine, povijesnog i

  graditeljskog nasljeđa te zaštitu spomenika kulture,

- druge poslove koji mu se stave u nadležnost sukladno zakonu i općim aktima Grada.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I IMOVINU

PRIVREMENI PROČELNIK: Ante Marić dipl. ing. agr.

tel. 515-220

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

            Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- izradu nacrta i prijedloga akata, programa i drugih dokumenta potrebnih za razvoj

   gospodarstva, poljoprivrede, ruralnog prostora i imovine Grada,

- praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti na ostvarivanju uvjeta za razvoj strateških

   gospodarskih grana i investicijskih ulaganja od značaja za Grad,

- pripremu i predstavljanja projekata od interesa za Grad potencijalnim domaćim i inozemnim

  ulagačima, financijerima i donatorima kao i suradnje u postupku njihove pripreme i izvedbe,

- koordiniranje poslova vezanih uz poduzetničke i poljoprivredne zone,

- gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i Grada,

- praćenje stanja i vođenje evidencija poljoprivrednog zemljišta i poslove poljoprivrednog

  redarstva,

- provođenje programa poticanja razvoja gospodarstva, poljoprivredne proizvodnje i ukupnog

   ruralnog razvoja,

- poticanje razvoja ruralne infrastrukture i očuvanja tradicijske baštine ruralnog prostora,

- pružanje stručne pomoći poljoprivrednim proizvođačima i drugim malim i srednjim

  poduzetnicima,

- pružanje potpore udrugama, zadrugama i drugim pravnim subjektima iz svog djelokruga,

- provođenje nadzora namjenskog korištenja gradskih potpora i donacija u svom djelokrugu,

- organiziranje manifestacija (izložbe, sajmovi, stručni skupovi) iz područja poljoprivrede,

   malog poduzetništva i ruralnog razvoja,

- pružanje potpore razvoju turizma, lova i ribolova,

- provođenje mjera i aktivnosti zaštite poljoprivrednog zemljišta i šuma iz nadležnosti Grada,

- zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i poslovi higijeničarske službe,

- provođenje mjera i vršenje nadzora u svezi agrotehničkih mjera sprječavanja širenja korova

   i biljnih bolesti,

- elementarne nepogode, iz svog djelokruga,

- koordiniranje i praćenje poslova javnih radova,

- praćenje i reguliranje poslova uslužnih i trgovačkih subjekata na području Grada sukladno

  zakonskim i podzakonskim aktima,

- zaštitu potrošača,

- vođenje propisanih evidencija iz područja radnih odnosa upravnog odjela,

- pripremu i provođenje odluka Gradskog vijeća i Gradonačelnika u svezi upravljanja,

  održavanja i raspolaganja gradskom imovinom,

- izradu i ažuriranje baze podataka (evidencije) o imovini Grada (neizgrađeno građevinsko

  zemljište, poslovni prostori, stanovi, gospodarski objekti, trgovi, ulice i sl.),

- izradu programa uređenja i upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem, 

- stručne i administrativne poslove glede upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu

  Grada (prodaja, zakup, kupnja),

- upravljanje stambenim prostorom (mjerila za korištenje, visina najamnine),

- stručne i administrativne poslove o stambenom fondu Grada glede vlasništva, korištenja,

   najma, upravljanja (uključujući i temeljne podatke o stanu) te imovinsko - pravne zaštite

  stambenog fonda,

- izradu prijedloga akata u svezi utroška sredstava s osnova najma i prodaje stanova te

   izrada izvješća o utrošku prikupljenih sredstava,

- utvrđivanja potrebe za održavanjem i održavanje objekata i druge imovine u vlasništvu

  Grada,

- provođenje ovrha za neplaćenu najamninu, naknadu štete, neplaćanje jednokratne naknade

   za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i sl. koje nisu u djelokrugu drugih

   upravnih tijela.

- druge poslovi koji mu se stave u nadležnost sukladno zakonu i općim aktima Grada.

 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

PRIVREMENA PROČELNICA:

Vera Kaurin, dipl. iur.

tel. 515-206

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

U Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- organiziranje svih vrsta komunalnih djelatnosti suglasno Zakonu o komunalnom

   gospodarstvu, Zakonom o vodama, Zakonom o cestama te drugim zakonskim

   i podzakonskim aktima,

- izradu nacrta i prijedloga odluka i drugih akata iz područja komunalnog gospodarstva,

- izradu godišnjih i dugoročnih planova i programa održavanja i izgradnje komunalne

  infrastrukture,

- izdavanje uvjeta  sukladno odredbama zakona kojima se uređuje prostorno planiranje i

   gradnja,

- koordinaciju izrade tehničke dokumentacije za investicijske objekte komunalne

   infrastrukture i objekte održavanja komunalne infrastrukture,

- pribavljanje lokacijskih i građevinskih dozvola za izgradnju komunalne infrastrukture,

- koordinaciju izvođenja radova održavanja i izgradnje objekata komunalne infrastrukture,

- gradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

  (groblja, nerazvrstane ceste, itd.),

- izgradnju i održavanje javne rasvjete, javnih zelenih površina i opreme na zelenim

  površinama,  

- korištenje javnih površina (najam i zakup),

- pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- pripremu dokumentacije za apliciranje prema  tijelima državne vlasti iz područja

  komunalnog gospodarstva,

- evidentiranje i utvrđivanje obveznika te izrada rješenja u svezi plaćanja i prisilne naplate

   komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito

   izgrađenih zgrada u prostoru i naknade za uređenje voda,

- komunalno redarstvo glede provođenja Odluke o komunalnom redu i Odluke o autotaksi

   prijevozu, Zakona o građevinskoj inspekciji i drugih propisa koji  se odnose na rad

  komunalnog redarstva,

- koordinaciju rada s gradskim komunalnim poduzećima u cilju unapređenja obavljanja

  komunalnih djelatnosti,

- izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz te drugih dozvola i koncesija predviđenih Zakonom

 o komunalnom  gospodarstvu i drugim propisima,

- povjeravanje obavljanja komunalnih poslova putem ugovora,

- uređenje prometa na području Grada (planiranje i regulacija prometa), izdavanja suglasnosti 

  u svezi regulacije prometa na nerazvrstanim cestama i suglasnosti za korištenja nerazvrstanih

  cesta,

- nepropisnog zaustavljanja i parkiranja vozila te upravljanje prometom

- druge poslovi koji mu se stave u nadležnost sukladno zakonu i općim aktima Grada.

 

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PRIVREMENI PROČELNIK: Vladimir Demetrović, univ. spec. politologije

tel. 515-230

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- izradu nacrta prijedloga programa javnih potreba u kulturi i športu s financijskim planom i

  drugih općih akata iz svoje nadležnosti,

- tehničku kulturu,

- socijalnu skrb,

- izradu nacrta prijedloga programa javnih potreba u socijalnoj skrbi,

- izradu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

  i drugih prava iz socijalne skrbi te poslovi evidencije tih prava i izrada izvješća, sukladno 

  posebnim propisima,

- brigu o djeci - predškolski odgoj i obrazovanje,

- kulturu i kulturne ustanove na kojima Grad ima osnivačka prava, uključivo umjetničko

  stvaralaštvo, amaterizam, zabavne i promidžbene aktivnosti te zaštitu i očuvanje kulturnih

  dobara,

- osiguranje sredstava za zadovoljavanje potreba u kulturi, kao i poticanje sponzorstva i

  donatorstva za očuvanje i unaprjeđenje standarda u kulturi i zaštiti kulturne baštine,

- sudjelovanje u izradi projekata za apliciranje prema fondovima EU, stranim donatorima i 

  tijelima državne vlasti u području društvenih djelatnosti,

- poticanje kulturnog stvaralaštva udruga manjina sa područja Grada Petrinje,

- izradu prijedloga godišnjih manifestacija i programa proslava, obilježavanje značajnih

  datuma,

 - šport, uključivo natjecateljske i rekreativne oblike,

- očuvanje stečevina Domovinskog rata i moralnog digniteta hrvatskih branitelja i stradalnika

   Domovinskog rata,

- vođenje evidencije o ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama iz područja

  društvenih djelatnosti kojih je Grad osnivač ili čiji se programi financiraju iz Proračuna

  Grada i usklađivanje planova i programa u ostvarivanju zajedničkih funkcija i suradnje,

- kontinuirano praćenje stanja u pojedinim područjima društvenih djelatnosti i predlaganje

  poduzimanja određenih mjera, izrada i analiza izvješća, izrada plansko-financijskih

  dokumenata i ostalih akata nužnih za funkcioniranje pojedinih djelatnosti,

- osnivanje i suradnju sa Savjetom mladih i drugim pravnim i fizičkim osobama iz područja

  društvenih djelatnosti,

- preventivne zdravstvene programe koje provodi Grad,

- stipendiranje učenika i studenata i subvencija školskih programa,

- rad pučke kuhinje,

- provođenje programa za novorođenu djecu,

- provođenje programa skrbi o starijim osobama,

- pripremu, izradu, koordinaciju i praćenje izvršenja planova i programa iz oblasti zaštite na

   radu, zaštite od požara i civilne zaštite, sukladno posebnim propisima,

- druge poslove koji mu se stave u nadležnost sukladno zakonu i općim aktima Grada.

 

UPRAVNI ODJEL ZA EU FONDOVE I RAZVOJ

PRIVREMENA PROČELNICA: Edisa Mašinović, dipl. iur.

tel. 515-246

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

U Upravnom odjelu za EU fondove i razvoj obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- analitičko-planske, informacijske, normativno-pravne, upravne, organizacijsko-

   koordinacijske i druge stručne poslove vezane uz provedbu zajedničkih europskih politika i

   korištenje fondova Europske unije, nacionalnih i drugih fondova,

- izradu nacrta i prijedloga akata, programa i drugih dokumenta potrebnih za razvoj i projekte

   od interesa za Grad,

- planiranje, kandidiranje i implementaciju projekata sufinanciranih od fondova  Europske

  unije, nacionalnih i drugih fondova, te praćenje njihove realizacije,

- koordiniranje rada upravnih odjela Grada, trgovačkih društava i ustanova kojima je

  osnivač  Grad kod iniciranja, planiranja i provođenja projekata,

- koordinaciju izvršenja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, posebice onih koji se

  odnose na značajnije projekte od interesa za Grad,

- koordinaciju i praćenje realizacije zajedničkih projekata Grada sa drugim organizacijama,

   tijelima, tvrtkama i udrugama,

- osnivanje i vođenje baze podataka o projektima Grada,

- uspostavljanje i poticanje suradnje s nacionalnim i međunarodnim organizacijama, drugim

   jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te razvojnim agencijama radi

   izrade i provedbe razvojnih programa i projekata od interesa za Grad, a financiranih iz

  fondova Europske unije, nacionalnih i drugih fondova,

- savjetovanje i pružanje stručne pomoći, te praćenje i nadzor rada trgovačkih društava i

   ustanova kojima je osnivač Grad, u poslovima strateškog planiranja, pripreme i provedbe

   projekata te povlačenje sredstava iz fondova,

- sudjelovanje u postupku izrade strateških dokumenata u područjima iz djelokruga Upravnog

  odjela, predlaganje i provođenje programa i projekata lokalne razvojne politike u skladu s

  regionalnim, nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja,

- praćenje propisa, problematike i programa EU te resornih nacionalnih i drugih institucija na

   planu provođenja zajedničkih europskih politika

- druge poslove koji mu se stave u nadležnost sukladno zakonu i općim aktima Grada.

 

UNUTARNJA REVIZIJA

UNUTARNJI REVIZOR:

Koraljka Ličina, mag. oec.

tel. 098/179-3097

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Unutarnji revizor obavlja neovisnu i objektivnu procjenu sustava unutarnjih kontrola te daje stručno mišljenje i savjete za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, kako bi se osiguralo provođenje postojećih procesa u funkciji: ostvarivanja poslovnih ciljeva institucije, obavljanja poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima, pouzdanosti i sveobuhvatnosti financijskih i drugih informacija i podataka, uključujući unutarnje i vanjsko izvještavanje.