Stručna služba Grada

STRUČNA SLUŽBA GRADA

PROČELNIK STRUČNE SLUŽBE GRADA-TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zdravko Kuljanac, dipl. iur.

tel. 044/515-232

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 U Stručnoj službi Grada obavljaju se:

- pripremu nacrta i prijedloga općih akata za Gradsko vijeće, Gradonačelnika i njihova radna

tijela te briga o usklađenosti tih akata sa zakonom, Statutom i drugim propisima,

- pružanje pravne, stručne, administrativne i tehničke pomoći drugim upravnim tijelima

Grada u pripremi nacrta i prijedloga općih akata iz njihove nadležnosti,

- pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći vijećnicima i klubovima vijećnika

Gradskog vijeća, vođenje zapisnika sa sjednica Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela te

čuvanje fonograma i izvornika dokumentacije sa sjednica Gradskog vijeća,

- brigu o potpisivanju i objavi usvojenih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika za koje je

propisana objava te njihova dostava nadležnim tijelima i subjektima,

- pripremu i provođenje izbora,

funkcioniranje tijela mjesne samouprave (vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora) i

neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i

svakodnevnog utjecaja na njihov život i rad,

- izradu prijedloga općih akata i izradu pojedinačnih akata iz područja radnih odnosa za

službenike i namještenike Gradske uprave te vođenje propisanih evidencija iz područja

radnih odnosa,

- izradu pojedinačnih akata u svezi stupanja na dužnost, prestanak obavljanja dužnosti i akata

iz područja radnih odnosa za dužnosnike Grada,

- primjenu propisa iz područja uredskog poslovanja (pisarnica i arhiva) te organizaciju

dostave akata, drugih pismena i pošiljki,

- zastupanje Grada pred sudovima i drugim tijelima te suradnju s odvjetničkim uredima koji

zastupaju Grad,

- provođenje ovrha za neplaćenu najamninu, naknadu štete, neplaćanje jednokratne naknade

   za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i sl. koje nisu u djelokrugu drugih

   upravnih tijela,

- rješavanje imovinsko – pravnih poslova za Grad (pribavljanje potrebne dokumentacije iz

gruntovne i katastra, izrada kupoprodajnih ugovora, izvlaštenja, služnosti, pravo građenja,

obavljanje poslova vezanih za povrat – naknadu oduzete imovine i sl.),

izradu Plana javne nabave, provođenje postupaka javne nabave propisanih Zakonom

o javnoj nabavi, Zakonom o koncesijama i Zakonom o javno – privatnom partnerstvu

i pratećim uredbama od dostavljanja odluke o pokretanju postupka javne nabave

sa pratećom dokumentacijom, izradu i vođenje izvješća i evidencija iz područja javne

nabave (izvješća o javnoj nabavi, evidencija zaključenih ugovora),

- pružanje pomoći u radu vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina u Gradu Petrinji,

- rad Vijeća za prevenciju,

- pripremu i provođenje odluka Gradskog vijeća i Gradonačelnika u svezi upravljanja,

održavanja i raspolaganja gradskom imovinom,

- izradu i ažuriranje baze podataka (evidencije) o imovini Grada (neizgrađeno građevinsko

zemljište, poslovni prostori, stanovi, gospodarski objekti, trgovi, ulice i sl.),

- izradu programa uređenja i upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem,

- stručne i administrativne poslove glede upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu

Grada,

- upravljanje stambenim prostorom (mjerila za korištenje, visina najamnine),

- stručne i administrativne poslove o stambenom fondu Grada glede vlasništva, korištenja,

   najma, upravljanja (uključujući i temeljne podatke o stanu) te imovinsko - pravne zaštite

stambenog fonda,

- izradu prijedloga akata u svezi utroška sredstava s osnova najma i prodaje stanova te

   izrada izvješća o utrošku prikupljenih sredstava,

- utvrđivanja potrebe za održavanjem i održavanje objekata i druge imovine u vlasništvu

Grada,

- brigu o uspostavi i održavanje komunikacijskih i informacijskih sustava Gradske uprave,

- brigu o službenim automobilima Gradske uprave (izrada izvješća o utrošku goriva,

   izdavanje putnih naloga, briga o čistoći vozila, poslovi registracije, briga o otklanjanju

   kvarova itd.),

- evidentiranje potrošnje uredskog i sanitarnog materijala i sredstava reprezentacije za rad

   priručne kuhinje,

- evidentiranje potrošnje električne struje za zgradu Gradske uprave i tijela mjesne

samouprave te troškova fiksne i mobilne telefonije i interneta,

- prijepis, umnožavanje i dostava akata i drugih pismena,

- osiguranje i održavanje zgrade Gradske uprave i pripadajućeg prostora,

- funkcioniranje priručne kuhinje,

- održavanje centralnog grijanja,

- druge poslove koji mu se stave u nadležnost sukladno zakonu i općim aktima Grada.