Upravni odjel za financije, proračun i društvene djelatnosti

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROČELNICA:

Milka Pavišic, dipl. oecc.

tel. 515-203

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 U Upravnom odjelu za financije, proračun i društvene djelatnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na:

izradu prijedloga Proračuna Grada i nadzor njegova izvršenja,

- kreiranje i koordiniranje pri izradi osnova dugoročne financijske politike Grada,

- izradu uputa i smjernica za izradu prijedloga Proračuna Grada i financijskih planova

proračunskih korisnika,

- analizu prijedloga i usklađivanje financijskih planova proračunskih korisnika s

procijenjenim prihodima i primicima,

- izradu plana rashoda i izdataka upravnih tijela Gradske uprave i kontrolu izvršenja

istog,

- knjigovodstveno evidentiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna i

   tijela Gradske uprave,

- izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna i drugih financijskih

   poslova za Gradonačelnika i Gradsko vijeće,

- planiranje likvidnosti Proračuna prema novčanom tijeku Proračuna,

- utvrđivanje mjesečne dodjele sredstava u skladu s likvidnošću Proračuna i preuzetim

   obvezama proračunskih korisnika,

- knjigovodstveno evidentiranja imovine Grada i izradu bilance dugotrajne imovine,

- poslove vezane za popis duga, izdana jamstva i zajmove, te obvezno izvještavanje

Ministarstva financija,

- dobivanje suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstava,

- pripremu akata za uvođenje gradskih poreza, evidentiranje i kontrola plaćanja,

brigu o pravovremenoj naplati svih prihoda s naslova poreza, doprinosa, taksa i pristojbi,

   najamnina i zakupnina za korištenje poslovnih, stambenih i drugih prostora u

   vlasništvu Grada,

- pripremu dokumentacije za provođenje prisilne naplate potraživanja,

- financijsko-računovodstvene poslove vezane za rad tijela Grada i tijela mjesne

samouprave,

- obračun plaća i naknada i njihov nadzor,

- obavljanje platnog prometa, blagajničko poslovanje i fakturiranje,

- izradu izvješća za potrebe Ministarstva financija, Porezne uprave, REGOS-a i potrebe  

državne statistike,

- izradu ekonomskih analiza i procjene ulaganja, zaduživanja i dugoročne izgradnje

kapitalnih objekata,

- obavljanje upravnih i stručnih poslova vezanih za očuvanje prirodne baštine, povijesnog i

graditeljskog nasljeđa te zaštitu spomenika kulture,

- pripremu, izradu, koordinaciju i praćenje izvršenja planova i programa iz oblasti zaštite na

   radu, zaštite od požara, osiguranja objekata i civilne zaštite, sukladno posebnim propisima,

- brigu o djeci - odgoj i obrazovanje,

- kulturu i kulturne ustanove na kojima Grad ima osnivačka prava, uključivo umjetničko

stvaralaštvo, amaterizam, zabavne i promidžbene aktivnosti te zaštitu i očuvanje kulturnih

dobara,

- osiguranje sredstava za zadovoljavanje potreba u kulturi, kao i poticanje sponzorstva i

donatorstva za očuvanje i unaprjeđenje standarda u kulturi i zaštiti kulturne baštine,

- sudjelovanje u izradi projekata za apliciranje prema fondovima EU, stranim donatorima i

tijelima državne vlasti u podrčju društvenih djelatnosti,

- poticanje kulturnog stvaralaštva udruga manjina sa područja Grada Petrinje,

- izradu prijedloga godišnjih manifestacija i programa proslava, obilježavanje značajnih

datuma,

šport, uključivo natjecateljske i rekreativne oblike,

- izradu nacrta prijedloga programa javnih potreba u kulturi i športu s financijskim planom i

drugih općih akata iz svoje nadležnosti,

- tehničku kulturu,

- socijalnu skrb,

- izradu nacrta prijedloga programa javnih potreba u socijalnoj skrbi,

- izradu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

i drugih prava iz socijalne skrbi te poslovi evidencije tih prava i izrada izvješća, sukladno

posebnim propisima,

- očuvanje stečevina Domovinskog rata i moralnog digniteta hrvatskih branitelja i stradalnika

   Domovinskog rata,

- vođenje evidencije o ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama iz područja

društvenih djelatnosti kojih je Grad osnivač ili čiji se programi financiraju iz Proračuna

Grada i usklađivanje planova i programa u ostvarivanju zajedničkih funkcija i suradnje,

- kontinuirano praćenje stanja u pojedinim područjama društvenih djelatnosti i predlaganje

poduzimanja određenih mjera, izrada i analiza izvješća, izrada plansko-financijskih

dokumenata i ostalih akata nužnih za funkcioniranje pojedinih djelatnosti,

- osnivanje i suradnju sa Savjetom mladih i drugim pravnim i fizičkim osobama iz područja

društvenih djelatnosti,

- druge poslove koji mu se stave u nadležnost sukladno zakonu i općim aktima Grada.

VODITELJICA ODSJEKA:
Željka Režić
tel: 044/515-228
e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.