Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalne djelatnosti

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I KOMUNALNE DJELATNOSTI

PROČELNIK:

Ante Marić, dipl. ing. agronomije

tel: 044/515-220

e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalne djelatnosti obavlja:

- izradu nacrta i prijedloga akata, programa i drugih dokumenta potrebnih za razvoj

   gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog prostora Grada,

- praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti na ostvarivanju uvjeta za razvoj strateških

   industrijskih grana i investicijskih ulaganja od značaja za Grad,

- pripremu i predstavljanja projekata od interesa za Grad potencijalnim domaćim i inozemnim

ulagačima, financijerima i donatorima kao i suradnje u postupku njihove pripreme i izvedbe,

- koordiniranje, kandidiranje i praćenje realizacije projekata sufinanciranih od fondova

Europske unije, nacionalnih i drugih fondova,

- gospodarenje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i Grada,

- poljoprivredno redarstvo,

- provođenje programa poticanja razvoja gospodarstva, poljoprivredne proizvodnje i ukupnog

   ruralnog razvoja,

- poticanje razvoja ruralne infrastrukture i očuvanja tradicijske baštine ruralnog prostora,

- pružanje stručne pomoći poljoprivrednim proizvođačima i drugim malim i srednjim

poduzetnicima,

- pružanje potpore udrugama, zadrugama i drugim pravnim subjektima iz svog djelokruga,

- provođenje nadzora namjenskog korištenja gradskih potpora i donacija u svom djelokrugu,

- organiziranje manifestacija (izložbe, sajmovi, stručni skupovi) iz područja poljoprivrede,

   malog poduzetništva i ruralnog razvoja,

- pružanje potpore razvoju turizma, lova i ribolova,

- provođenje mjera i aktivnosti zaštite poljoprivrednog zemljišta i šuma iz nadležnosti Grada,

- zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i poslovi higijeničarske službe,

- provođenje mjera i vršenje nadzora u svezi agrotehničkih mjera sprječavanja širenja korova

   i biljnih bolesti,

- elementarne nepogode, iz svog djelokruga,

- propisivanje radnog vremena uslužnih i trgovačkih subjekata na području Grada,

- organiziranje svih vrsta komunalnih djelatnosti suglasno Zakonu o komunalnom

   gospodarstvu,

- izradu nacrta i prijedloga odluka i drugih akata iz područja komunalnog gospodarstva,

- izradu godišnjih i dugoročnih planova i programa održavanja i izgradnje komunalne

infrastrukture,

- izdavanje uvjeta sukladno odredbama zakona kojima se uređuje prostorno planiranje i

   gradnja,

- koordinaciju izrade tehničke dokumentacije za investicijske objekte komunalne

   infrastrukture i objekte održavanja komunalne infrastrukture,

- pribavljanje lokacijskih i građevinskih dozvola za izgradnju komunalne infrastrukture,

- koordinaciju izvođenja radova održavanja i izgradnje objekata komunalne infrastrukture,

- gradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

(groblja, nerazvrstane ceste, itd.) i opreme komunalnog poduzeća koji se financiraju iz

izvora izvan cijene komunalne usluge,

- izgradnju i održavanje javne rasvjete, zelenih površina i opreme na zelenim površinama,  

- korištenje javnih površina (najam i zakup),

- pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i uređenje javnih površina,

- evidentiranje i utvrđivanje obveznika te izrada rješenja u svezi plaćanja i prisilne naplate

   komunalne naknade, komunalnog doprinosa i plaćanja naknade za zadržavanje nezakonito

   izgrađenih zgrada u prostoru,

- komunalno redarstvo glede provođenja Odluke o komunalnom redu i Odluke o autotaksi

   prijevozu, Zakona o građevinskoj inspekciji i drugih propisa koji se odnose na rad

komunalnog redarstva,

- koordinaciju rada s gradskim komunalnim poduzećima u cilju unapređenja obavljanja

komunalnih djelatnosti,

- izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz i koncesija predviđenih Zakonom o komunalnom

gospodarstvu i drugim propisima,

- povjeravanje obavljanja komunalnih poslova putem ugovora,

- uređenje prometa na području Grada (planiranje i regulacija prometa),

- nadzoro i premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na javnim zelenim

površinama,

- druge poslovi koji mu se stave u nadležnost sukladno zakonu i općim aktima Grada.