Ured gradonačelnika

URED GRADONAČELNIKA

U Uredu Gradonačelnika obavljaju se sljedeći upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- pripremu, organizaciju i vođenje skraćenih zapisnika sa radnih Kolegija Gradonačelnika i

njegovih radnih tijela,

- protokol za potrebe Gradonačelnika, njegovih zamjenika i Gradskog vijeća,

- priopćavanje i izvješćivanje javnosti u svezi rada Gradonačelnika, Gradske uprave i

Gradskog vijeća te obavljanje administrativnih i drugih poslova za potrebe Gradonačelnika,

- pripremu pisanih odgovora na vijećnička pitanja postavljena na sjednicama Gradskog

vijeća,

- koordinaciju izvršenja poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, posebice onih koji se

odnose na značajnije projekte od interesa za Grad,

- koordinaciju i praćenje realizacije projekata Grada i zajedničkih projekata Grada sa drugim

   tijelima, tvrtkama i udrugama,

- osnivanje i vođenje baze podataka o projektima Grada,

- odnose s vjerskim zajednicama, udrugama branitelja i stradalnicima u Domovinskom ratu,

   razvoj civilnog društva, ljudska prava, ravnopravnost spolova, građanske inicijative i

   pitanja mladih,

koordiniranje aktivnosti u svezi savjetovanja sa zainteresiranom javnosti,

- uobličavanje stavova i prijedloga građana o prioritetnim problemima za rješavanje u Gradu

Petrinji,

- promidžbu Grada i odnose s javnošću,

- zaštitu osobnih podataka,

- koordinaciju mjera i aktivnosti u svezi provedbe propisa o zaštiti potrošača,

- suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave, organizacijama i institucijama u zemlji i

   inozemstvu,

- održavanje i aktualizaciju službene web stranice Grada,

- druge poslove koji mu se stave u nadležnost sukladno zakonu i općim aktima Grada.