19.02.2018.
Službena Petrinja
   372
9. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/01
URBROJ: 2176/06-01-18-1

Petrinja, 19.02.2018. godine

Na temelju članka 39. stavka 1. točke 2. i 3. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13, 52/14 i 68/17) i članka 92. i 93. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/10, 14/13 i 32/15),

 

S A Z I V A M

 

9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje koja će se održati
u ponedjeljak, 26. veljače 2018. godine u Gradskoj vijećnici,
I. Gundulića 2 s početkom u 13,00 sati.

 

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika s 08. sjednice Gradskog vijeća.
 2. Aktualni sat.
 3. Informacija o provedbi Intervencijskog plana i drugih EU projekata Grada Petrinje.
  - izvješćuje: Kata Rupčić, UO za EU fondove i razvoj
 1. Prijedlog Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave.
  - izvješćuje: Željko Tonković, predsjednik Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu
 1. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Petrinje.
  - izvješćuje: Zdravko Kuljanac, privr. pročelnik UO za lokalnu i mjesnu samoupravu i imovinsko - pravne poslove
 1. Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje.
  - izvješćuje: Zdravko Kuljanac, privr. pročelnik UO za lokalnu i mjesnu samoupravu i imovinsko - pravne poslove
 1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Petrinje za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja
 1. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Petrinje.
  - izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja
 1. Prijedlog Plana davanja koncesija u 2018. godini.
  - izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja
 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenoj sanaciji nepropisno odbačenog otpada za 2017. godinu.
  - izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
 1. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Petrinje.
  - izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
  - izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta "Dječjeg vrtića "Petrinjčica" Petrinja.
  - izvješćuje: Nataša Vidović, ravnateljica
 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada "Dječjeg vrtića "Petrinjčica" Petrinja.
  - izvješćuje: Nataša Vidović, ravnateljica
 1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Petrinje.
  - izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
 1. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (k.č.br. 5880, zk.ul. 11420 k.o. Petrinja).
  - izvješćuje: Zdravko Kuljanac, privr. pročelnik UO za lokalnu i mjesnu samoupravu i imovinsko - pravne poslove
 1. Prijedlog Odluke o osnivanju Poduzetničke zone "Mošćenica 2".
  - izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu
 1. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od     elementarnih nepogoda.
  - izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu
 1. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Petrinje za mandatno razdoblje 2018. - 2021. godina.
  - izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
 1. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika.
  - izvješćuje:  Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

Molim Vas da sjednici obvezno budete nazočni, a za slučaj spriječenosti kontaktirajte tel. 515–252.

 

NAPOMENA: Pisane i usmene prijave za postavljanje pitanja na Aktualnom satu primaju se 30 minuta prije početka sjednice.

 

                                                                                        P R E D S J E D N I C A 

                                                                                                   Magdalena KOMES, dipl. iur.

Dokumentacija
Dokumentacija uz 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr