Planovi

Prostorno planiranje

Prostorni plan Grada Petrinje:

Prostorni plan uređenja Grada Petrinje - V. Izmjene i dopune

Generalni urbanistički plan Grada Petrinje:

Generalni urbanistički plan Grada Petrinje - III. Izmjene i dopune

Važeći urbanistički planovi uređenja:

UPU 10

UPU 13

UPU 18

Detaljni planovi uređenja:

Druge izmjene i dopune DPU PZ - Mošćenica

Izmjene i dopune DPU - Sajmište

Generalni urbanistički plan

GUP-petrinja-miniGeneralni urbanistički plan grada Petrinje usvojen je na sjednici Gradskog vijeća održanoj 16. travnja 2007. kada je postojeći plan zamijenjen onim iz davne 1978. godine.

Generalni urbanistički plan (GUP) temeljni je instrument upravljanja prostorom i osnovni mehanizam i moderator ukupnog gradskog razvoja u svim segmentima. Ovim Planom razgraničava se građevinsko područje naselja unutar područja grada Petrinje određivanjem površina za stambenu, javnu i društvenu, gospodarsku i sportsko-rekreacijsku namjenu, zelene površine, cestovni promet, poštu i telekomunikacije, infrastrukturne sustave i mreže i drugo.

Prostorni plan uređenja Grada Petrinje - V. Izmjene i dopune

Prostorni plan uređenja Grada Petrinje - V. Izmjene i dopune

 

Datoteke za preuzimanje:

PPUG Petrinje - V. Izmjene i dopune

Građevinska područja naselja

Karte 25 000:

1, Korištenje i namjena prostora

2. Infrastrukturni sustavi

3. Uvjeti za korištenje

Razvojna vizija turističke destinacije

vizija-turizma-petrinja

Razvojna vizija turističke destinacije

Ovaj je dokument sastavni dio projekta „Razvojna vizija turističke destinacije" vrijedan 245 tisuća eura i financiran iz sredstava CARDS 2003, a podržali su ga ASB, petrinjsko Gradsko poglavarstvo i Turistička zajednica . Obuhvaća izgradnju turističke infrastrukture, jačanje turističkih kapaciteta i izradu promidžbenih materijala, a cilj mu je bio postaviti temelje za daljnji razvoj turizma.