14.06.2018.
Službena Petrinja
   737
Poziv za 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/04
URBROJ: 2176/06-01-18-1

Petrinja, 13.06.2018. godine

Na temelju članka 39. stavka 1. točke 2. i 3. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18 i 13/18 - ispr.) i članka 92. i 93. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/10, 14/13, 32/15 i 09/18),

 

S A Z I V A M

12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje koja će se održati
u srijedu, 20. lipnja 2018. godine u Gradskoj vijećnici,
I. Gundulića 2 s početkom u 09,00 sati.

 

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I    R E D

 

 1. Aktualni sat.
 2. Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Petrinje.
  - izvješćuje: predstavnik tvrtke "Radna sigurnost" d.o.o. Dugo Selo
 1. Plan zaštite od požara Grada Petrinje.
  - izvješćuje: predstavnik tvrtke "Radna sigurnost" d.o.o. Dugo Selo
 1. Prijedlog Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Grada Petrinje.
  - izvješćuje: Gordan Satajić, konzultant
 1. Prijedlog Odluke o zaduženju kod HBOR za financiranje LED rasvjete.
  - izvješćuje: dr. sc. Damir Novotny, konzultant
 1. Prijedlog Odluke o zaduženju kod HBOR za međufinanciranje projekta Aglomeracije.
  - izvješćuje: dr. sc. Damir Novotny, konzultant
 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prodaji nekretnina u PZ Mošćenica - Poljana.
  - izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu
 1. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka utvrđivanja Idejnog rješenja za urbanistički plan uređenja - Centar 1.
  - izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
 1. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Petrinje za razdoblje 01. srpnja – 31. prosinca 2017. godine.
  - izvješćuje: Darinko Dumbović, gradonačelnik
 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
 1. Prijedlog Izmjena Programa zaštite okoliša Grada Petrinje za 2018. godinu
  - izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
 1. Prijedlog Izmjena Plana rada komunalnih djelatnosti "Privrede" d.o.o. za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Zoran Zechner, direktor
 1. Prijedlog Izmjena Plana rada komunalnih djelatnosti "Komunalac Petrinja" d.o.o. za 2018. godinu.
  -  izvješćuje: Vlado Lovreković, direktor
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana rada i Financijskog plana Javne ustanove PETRA - Petrinjske razvojne agencija za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Katarina Ivančić, ravnateljica
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana rada i Financijskog plana "Poslovne zone" d.o.o. Petrinja za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Jasmina Robinić, direktorica
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2018. godinu
  - izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2018. godinu
  - izvješćuje: Željko Tonković, predsjednik Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu
 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Ante Mrgan, ravnatelj
 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana POU Hrvatski dom Petrinja za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Milan Herceg, ravnatelj
 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića "Petrinjčica" Petrinja za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Nataša Vidović, ravnateljica
 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Zvonimir Ljubičić, zapovjednik VP– ravnatelj ustanove
 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za      komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i sredstava Proračuna za 2018. godinu sa Planom održavanja nerazvrstanih cesta i nogostupa Grada Petrinje u 2018. godini.
  - izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
 1. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Petrinje.
  - izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Petrinje za 2018. godinu.
  - izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja
 1. Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i udruge proistekle iz Domovinskog rata.
  - izvješćuje: Miljenko Bušić, vijećnik Gradskog vijeća
 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj.
  -  izvješćuje: Zoran Zechner, direktor "Privrede" d.o.o. Petrinja

 

Molim Vas da sjednici obvezno budete nazočni, a za slučaj spriječenosti kontaktirajte tel. 515 – 200.

NAPOMENA: Pisane i usmene prijave za postavljanje pitanja na Aktualnom satu primaju se 30 minuta prije početka sjednice.

 

P R E D S J E D N I C A 

Magdalena KOMES, dipl. iur.

Dokumentacija
Dokumenti za preuzimanje
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr