31.10.2018.
Službena Petrinja
   590
Poziv za 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/08
URBROJ: 2176/06-01-18-1
Petrinja, 30.10.2018. godine

Na temelju članka 39. stavka 1. točke 2. i 3. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13, 52/14, 68/17, 09/18 i 13/18 - ispr.) i članka 92. i 93. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/10, 14/13, 32/15 i 09/18),

S A Z I V A M

16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje koja će se održati
u srijedu, 07. studenoga 2018. godine u Gradskoj vijećnici,
I. Gundulića 2 s početkom u 09,00 sati.

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

01. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća.
02. Aktualni sat.
03. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Petrinje.
- izvješćuje: predstavnik izrađivača (KONTROL BIRO d.o.o. Zagreb)
04. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Statuta PUO Hrvatski dom Petrinja.
- izvješćuje: Milan Herceg, ravnatelj
05. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada
Petrinje za 2017. godinu.
- izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
06. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka davanja
koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada
Petrinje.
- izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
07. Prijedlog Odluke o produljenju trajanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na
području Grada Petrinje.
- izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
08. Prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za razdoblje 01.01. - 30.06.2018. godine.
- izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu
potraživanja
09. Prijedlog Odluke o određivanju deficitarnih zanimanja.
- izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
10. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu.
- izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,
zaštitu okoliša i kulturne baštine
11. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa provedbe za projekt "Grad na Kupi" (KK.08.2.1.03.0018).
- izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,
zaštitu okoliša i kulturne baštine
12. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje za projekt unapređenja infrastrukture za predškolski i školski uzrast djece (KK.08.2.1.06.0005).
- izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,
zaštitu okoliša i kulturne baštine
13. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa izrade projektne dokumentacije za projekt "Povijesno - kulturna revitalizacija Grada Petrinje POVIK za PETrinju za 2018. godinu" (KK.06.1.1.01.0071).
- izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,
zaštitu okoliša i kulturne baštine
14. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa izrade projektne dokumentacije za projekt "Grad na Kupi" za 2018. godinu (KK.08.2.1.03.0018).
- izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,
zaštitu okoliša i kulturne baštine
15. Prijedlog II. Izmjena Plana rada komunalnih djelatnosti na području Grad Petrinje za 2018. godinu komunalnog trgovačkog društva "Privrede" d.o.o. Petrinja.
- izvješćuje: Zoran Zechner, direktor
16. Prijedlog II. Izmjene Plana rada komunalnih i drugih djelatnosti na području Grada Petrinje u 2018. godini komunalnog trgovačkog društva "Komunalac Petrinja" d.o.o.
- izvješćuje: Vlado Lovreković, direktor
17. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa rada i financijskog plana Javne
ustanove Petrinjske razvojne agencije (PETRA) za 2018. godinu.
- izvješćuje: Katarina Ivančić, ravnateljica
18. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa rada i financijskog plana "Poslovne zone" d.o.o. Petrinja za 2018. godinu.
- izvješćuje: Jasmina Robinić, direktorica
19. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa rada i financijskog plana JU "Centra za šljivu i kesten" Donja Bačuga za 2018. godinu.
- izvješćuje: Josip Dolenec, ravnatelj
20. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Financijskog plana Turističke zajednice Grada Petrinje za 2018. godinu.
- izvješćuje: Ivanka Držaj, direktorica
21. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana POU Hrvatski dom Petrinja za 2018.
godinu.
- izvješćuje: Milan Herceg, ravnatelj
22. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2018. godinu.
- izvješćuje: Zvonimir Ljubičić, zapovjednik VP– ravnatelj ustanove
23. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.
- izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
24. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu.
- izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
25. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu.
- izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
26. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Petrinje za 2018. godinu.
- izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
27. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
- izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
28. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i sredstava Proračuna za 2018. godinu sa Planom održavanja nerazvrstanih cesta i nogostupa Grada Petrinje u 2018. godini.
- izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
29. Prijedlog Izmjene Programa utroška sredstava doprinosa za šume.
- izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu
potraživanja
30. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Petrinje za 2018. godinu.
- izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu
potraživanja
31. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Petrinje.
- izvješćuje: Petar Ćosić, u ime predlagatelja (MOST nezavisnih lista)
32. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Petrinje.
- izvješćuje: Zdravko Kuljanac, privr. pročelnik UO za lokalnu i mjesnu samoupravu i
imovinsko - pravne poslove
33. Prijedlog Odluke o određivanju imena ulica i trgova u Gradu Petrinji.
- izvješćuje: Petar Ćosić, predsjednik Odbora za imenovanje ulica i trgova
34. Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj.
- izvješćuje: Zoran Zechner, direktor
35. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (k.o. Mošćenica).
- izvješćuje: Zdravko Kuljanac, privr. pročelnik UO za lokalnu i mjesnu samoupravu i
imovinsko - pravne poslove
36. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Petrinje kod HPB d.d. za financiranje projekta iz IP-a - Razvoj male (komunalno - prometne) infrastrukture.
- izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu
potraživanja

Molim Vas da sjednici obvezno budete nazočni, a za slučaj spriječenosti kontaktirajte tel. 515
– 200.

NAPOMENA: Pisane i usmene prijave za postavljanje pitanja na Aktualnom satu primaju se
30 minuta prije početka sjednice.

P R E D S J E D N I C A

Magdalena KOMES, dipl. iur.

 

Dokumentacija
Dokumenti za preuzimanje
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr