31. sjednica Gradskog vijeća u srijedu, 22. veljače 2017.g

            grb

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/05

URBROJ: 2176/06-01-17-1

Petrinja, 15.02.2017. godine

Na temelju članka 39. stavka 1. točke 2. i 3. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13 i 52/14) i članka 92. i 93. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/10, 14/13 i 32/15),

S A Z I V A M

31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje koja će se održati

u srijedu, 22. veljače2017. godine  u Gradskoj vijećnici,

I. Gundulića 2 s početkom u 08,00 sati.

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

01. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća.

02. Aktualni sat.

03. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika.

             - izvješćuje: Željko Tonković, predsjednik Mandatne komisije

04. Prijedlog Odluke o usvajanju Intervencijskog plana Grada Petrinje.

              - izvješćuje: EdisaMašinović, privr. pročelnica UO za EU fondove i razvoj

05. Prijedlog Preporuke o potrebi pokretanja postupaka izmjena i dopuna dokumenata prostornog uređenja Grada Petrinje.

             - izvješćuje: Darinko Dumbović, gradonačelnik

06. Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Izvješća o zaključcima stručne analize

      zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i

      donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna.

- izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,

                                  zaštitu okoliša i kulturne baštine

07. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za zaduživanje Grada Petrinje kod HBOR-a.

- izvješćuje: Milka Pavišić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu

                     potraživanja

08. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dodatno zaduživanje Dječjeg vrtića "Petrinjčica" Petrinja kod HBOR-a.

- izvješćuje: Milka Pavišić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu

                     potraživanja

09. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu davanja na

       korištenje zemljišta i javnih površina.

- izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti

10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenoj sanaciji nepropisno odbačenog otpada

      za 2016. godinu.

- izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti

11. Prijedlog Deklaracije o proglašenju poljoprivredne zone u k.o. Bačuga.

- izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i

                     imovinu

12. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Petrinje u Lokalnoj

akcijskoj grupi "Zrinska gora – Turopolje".

- izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i

                     imovinu

13. Razmatranje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Petrinje za razdoblje 01. srpnja – 31.

      prosinca 2016. godine.

- izvješćuje: Darinko Dumbović, gradonačelnik   

14. Prijedlog Odluke o naknadi troškova i naknadi za rad članovima vijeća nacionalnih

      manjina Grada Petrinje.

- izvješćuje: Zdravko Kuljanac, privr. pročelnik UO za lokalnu i mjesnu samoupravu i

                     imovinsko - pravne poslove

Molim Vas da sjednici obvezno budete nazočni, a za slučaj spriječenosti kontaktirajte tel. 515

– 200.

                                                                                    PREDSJEDNIK

                                                                        Miroslav GREGURINČIĆ, dr. med.

NAPOMENA: Prije početka sjednice Gradskog vijeća održat će se sjednica Mandatne

komisije.