32. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje

         grb

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD PETRINJA

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/07

URBROJ: 2176/06-01-17-1

Petrinja, 05.04.2017. godine

Na temelju članka 39. stavka 1. točke 2. i 3. Statuta Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/13 i 52/14) i članka 92. i 93. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Petrinje ("Službeni vjesnik", broj 14/10, 14/13 i 32/15),

S A Z I V A M

32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Petrinje koja će se održati

u srijedu,12. travnja2017. godine  u Gradskoj vijećnici,

I. Gundulića 2 s početkom u 10,00 sati.

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D

01. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća.

02. Aktualni sat.

03. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za zaduživanje Grada Petrinje kod HBOR-a.

- izvješćuje: Milka Pavišić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu

                     potraživanja

04. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dodatno zaduživanje Dječjeg vrtića "Petrinjčica" Petrinja kod HBOR-a.

- izvješćuje: Milka Pavišić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu

                     potraživanja

05. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Petrinje

      unutar mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. za projekt "Rekonstrukcija dječjeg i sportskog igrališta Mošćenica".

- izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti

06. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Petrinje unutar mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za projekt "Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Nova Mošćenica".

- izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti

07. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Petrinje unutar mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. za projekt "Izgradnja i opremanje Društvenog doma Slana".

- izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti

08. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja

      komunalne infrastrukture za 2016. godinu.

- izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti

09. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i sredstava Proračuna za 2016. godinu.

- izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti

10. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Savjeta mladih Grada Petrinje za mandatno razdoblje 2017. - 2020. godina.

             - izvješćuje: Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

11. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene za Grad Petrinju.

- izvješćuje: Vladimir Demetrović, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti                   

12. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na

      području Grada Petrinje.

- izvješćuje: Vladimir Demetrović, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti  

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima

      potpore studentima Grada Petrinje.

- izvješćuje: Vladimir Demetrović, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti  

14. Odluka o prestanku važenja Odluke o imenovanju ulice u naselju Mala Gorica (Ulica Privremeno naselje).

-  izvješćuje:  Mijo Lovreković, član Odbora za imenovanje ulica i trgova

15. Prijedlog Odluke o zaštiti zahvata vode na rijeci Kupi u Novom Selištu.

- izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,

                                  zaštitu okoliša i kulturne baštine

16. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Petrinje za razdoblje

      2017. - 2022. godine.

- izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,

                                  zaštitu okoliša i kulturne baštine

17. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja "Centar 1".

- izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,

                                  zaštitu okoliša i kulturne baštine

18. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu.

- izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,

                                  zaštitu okoliša i kulturne baštine

Molim Vas da sjednici obvezno budete nazočni, a za slučaj spriječenosti kontaktirajte tel. 515

– 200.

                                                            P R E D S J E D N I K

                                                                        Miroslav GREGURINČIĆ, dr. med.

NAPOMENA: Prije sjednice Gradskog vijeća održat će se sjednice Odbora za izbor i

                         imenovanja (09,00) i Odbora za imenovanje ulica i trgova (09,30).