Održan šesti sastanak URBACT lokalne grupe projekta Agri Urban

Dana 27. lipnja 2017 godine u Velikoj učionici POU Hrvatski dom održan je šesti sastanak URBACT lokalne grupe projekta Agri Urban. Inače, projekt Agri Urban je odobren u okviru programa URBACT III te se sufinancira sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Na sastanku je prisutnim članovima ULG-a prezentiran integrirani pristup kao novi pristup lokalnom razvoju koji je uveden za razdoblje 2014.-2020., a koji je temelj za strateško planiranje odnosno izradu i kvalitetnu provedbu strategija koje predviđaju integrirane mjere za suočavanje sa ekonomskim, okolišnim, klimatskim, demografskim i socijalnim izazovima koji pogađaju urbana područja istodobno uzimajući u obzir potrebu za promicanje urbano-ruralnih veza. Konačni rezultat svakog projekta odobrenog u okviru ACTION PLANING NETWORK-a, URBACT III programa je izrada Integriranih akcijskih planova razvoja.  Tijekom sastanka članovi ULG-a su postavljali brojna pitanja vezana uz integrirani pristup te Integrirani akcijski plan grada Petrinje. Između ostaloga objašnjeno im je kako se uključivanjem pojedinih aktivnosti u Integrirani akcijski plan uspostavlja temelj za financiranje predmetnih aktivnosti na mnogostrukim razinama vlasti, te im je naglašena kako budući da Grad Petrinja ima  Intervencijski plan, istim možemo pokriti dio sredstava, ali namjera je da se poveća broj izvora financiranja na nacionalne, EU i sl, kao i to da je to jedini program namijenjen prvenstveno gradovima i njihovom integriranom urbanom razvoju. Drugi je dio sastanka bio posvećen razradi predloženih aktivnosti, koje će biti uvrštene u Integrirani akcijski plan, te je s tim razlogom članovima ULG-a prezentirana struktura Integriranoga akcijskog plana ali i objašnjena tablica aktivnosti koju su potom tijekom grupnog rada koristili u svrhu razrade predloženih aktivnosti. Članovi ULG-a su ozbiljno shvatili svoje zadatke te su do kraja sastanak predložili  šest novih aktivnosti te su iste i razradili. Tijekom idućih mjeseci članice projektnog tima će izraditi nacrt Intergiranog akcijskog plana te će isti prezentirati članovima ULG-a na slijedećm sastanku. Osim toga svi prisutni su se usuglasili o tome da je potrebno jednom kada Integrirani akcijski plan bude izrađen isti poslati na usvajanje Gradskom vijeću Grada Petrinje.