Oglasna ploča

Javna rasprava o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Petrinje
Konačni prijedlog VI. izmjena i dopuna GUP-a Petrinje

 

Tekstualni dio

 

Grafički dio

Konačni prijedlog VII. izmjena i dopuna PPUG-a Petrinje

 

Tekstualni dio

 

Grafički dio – Karte 25000

 

Grafički dio – Građevinska područja