Naziv operacije: Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima FSEU.2022.MINGOR.04/16- Grad Petrinja

Ukupna vrijednost projekta: 5.656.556,36 EUR (42.619.323,88 HRK)

EU sufinanciranje: 100%

Razdoblje provedbe: od 28. prosinca 2020. do 30. lipnja 2023.

Kontakt osoba: Dragana Radošević

 

Opis operacije:

Područje Grada Petrinje bilo je središnja točka potresa 29. prosinca 2020. godine te je pretrpjelo najznačajniju štetu i oštećenja. Brojni objekti, zgrade i kuće srušili su se za vrijeme potresa, a veliki broj građevina pretrpio je značajna oštećenja te su proglašene neuporabljivim za daljnje korištenje. Navedene građevina potrebno je ukloniti te je postupak uklanjanja pokrenut odmah nakon potresa, ali traje i danas. Operacijom će se provesti aktivnosti uklanjanja oštećenih zgrada i dijelova građevina oštećenih i/ili uništenih u potresu. Uz troškove fizičkog uklanjanja objekata, aktivnost obuhvaća troškove izrade elaborata uklanjanja, troškovnike uklanjanja te stručni nadzor uklanjanja objekata.

Također, sam potres, ali i aktivnosti koje nakon potresa traju i danas utjecali su na znatno povećanje produkcije svih vrsta otpada na području Grada Petrinje, posebice u sklopu kontejnerskih naselja i drugih lokacija koje su nastale kao direktna posljedica potresa. Operacijom će se osigurati prikupljanje, odvoz, oporaba i/ili zbrinjavanje svih vrsta otpada (MKO, papir, ambalaža, staklo, biootpad, građevinski otpad, glomazni otpad, tekstil, posebne kategorije otpada, opasni otpad) nastalih djelovanjem potresa i nakon potresa te povećanih količina otpada koji će se sakupiti na lokacijama kontejnerskih naselja, ali i na drugim lokacijama u Gradu Petrinji. Kako bi se osigurali adekvatni resursi za provođenje navedenih aktivnosti operacije Grad Petrinja će specijalizirane radne strojeve i radna vozila nabaviti putem usluge najma, kao što je i definirano uputama Poziva.

 

Aktivnosti:

Uklanjanje oštećenih građevina i dijelova građevina: aktivnost obuhvaća uklanjanje građevina i dijelova građevina oštećenih i/ili uništenih u potresu. Uz troškove fizičkog uklanjanja objekata, aktivnost obuhvaća troškove izrade elaborata uklanjanja, troškovnike uklanjanja te stručni nadzor uklanjanja objekata.

Prikupljanje i odvoz građevnog, glomaznog i drugih vrsta materijala i otpada nastalog djelovanjem potresa i nakon potresa te njegovo adekvatno zbrinjavanje i/ili oporaba: aktivnost obuhvaća prikupljanje, odvoz, oporabu i zbrinjavanje svih vrsta otpada (MKO, papir, ambalaža, staklo, biootpad, građevinski otpad, glomazni otpad, tekstil, posebne kategorije otpada, opasni otpad) nastalih djelovanjem potresa i nakon potresa te povećanih količina otpada koji će se sakupiti na lokacijama kontejnerskih naselja, ali i na drugim lokacijama u Gradu Petrinji. Isto tako, aktivnost obuhvaća  recikliranje, ponovnu uporabu i oporabu građevnog i drugih vrsta materijala i otpada nastalog kao direktna posljedica djelovanja potresa i nakon potresa.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda solidarnosti Europske unije.
Close Search Window