Kontakt

Antonija Hrvojević Sučec

Tel: 044/515-246
Fax: 044/515-255
Email: info@petrinja.hr

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Gradu Petrinji.

Pisani zahtjev sadrži:

– naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,

– podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

– ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu: Grad Petrinja, Gundulićeva 2, s naznakom “Službeniku za informiranje” ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: info@petrinja.hr.

Ako se zahtjev za pristup informaciji podnosi usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ukoliko se isti podnosi putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja sastavit će se službena zabilješka.

Obrasci

Odluke i izvješća

Close Search Window