Kontakt

Marina Juranović
Tel: 044/515-200
Fax: 044/515-255
Email: info@petrinja.hr

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Gradu Petrinji.

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu: Grad Petrinja, Gundulićeva 2, s naznakom “Službeniku za informiranje” ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: info@petrinja.hr.

Ako se zahtjev za pristup informaciji podnosi usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ukoliko se isti podnosi putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja sastavit će se službena zabilješka.

Obrasci

Odluke i izvješća

Close Search Window