Informacije, Stožer civilne zaštite, Vijesti|

Danijel Dvorneković, načelnik Stožera civilne zaštite Grada Petrinje podnio je redovno tjedno izvješće o aktivnostima i radu Stožera u proteklih tjedan dana. U periodu od 18.05.2021. do 25.05.2021. godine za 6 kućanstva navezen je kameni materijal u količini od 75 m3 kako bi se omogućio smještaj privremenih stambenih jedinica i pristup korisnika do njih.Putem operativne snage Komunalac Petrinja d.o.o. u proteklih tjedan dana zbrinuto je ukupno 192 tgrađevinskog materijala: azbestnih ploča 40 paleta, glomaznog otpada 3.18 t, metala 7.5 t i otpadnog drveta cca 11 t. Na terenu i dalje aktivno sudjeluje 2 greifera u dvije smjene. Izvršeno je 6 instalacijskih priključaka na kontejnere.Putem operativne snage Privreda d.o.o. Petrinja izvedeno je 5 novih priključaka na mobilne objekte. Izvedeno je 45 novih besplatnih priključka za kućanstva (ukupno je besplatno priključeno 245 kućanstava u vrijednosti cca. 1.200.000 kn). 50 intervencija na kvarovima i sanacijama na cjevovodima (ukupno 537 intervencija do 28.12. do 25.05.2021.)Do sada je izgrađeno 14 drvenih kućica kao privremenih objekata za stambeno zbrinjavanje dok su u postupku izgradnje dodatne 2 drvene kućice. Sveukupno su do sada izgrađena 24 temelja, a u postupku izrade su dodatna 3 temelja.Zaprimljeno i obrađeno je ukupno 2 729 zahtjeva za nekonstruktivnu obnovu stambenih objekata. Prema obradi zahtjeva 2 548 zadovoljavaju uvjete i poslani su na daljnju proceduru u Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. 181 zahtjev zabilježen je kao dupli zahtjevi, zahtjevi s objektima označeni crvenom i žutom naljepnicom, u vlasništvu RH. Prema zadnjim informacijama 10 je saniranih objekata, dok su za tri objekta izvođači uvedeni u posao.Grad Petrinja putem ovlaštenih lokalnih izvođača do danas je proveo hitnu sanaciju nad 469 stambenih objekata za koje su prethodno napravljeni elaborati sanacije i izvršeni nadzori.Stožer civilne zaštite grada Petrinje do danas je donio 28 Odluka o uklanjanju objekata koji ugrožavaju život i zdravlje ljudi sukladno zaprimljenim suglasnostima vlasnika/suvlasnika stradalih objekata i izrađenim elaboratima ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije.Trenutno je na popisu 301 objekt koji predstavlja ugrozu za život i zdravlje ljudi te je u procesu izrade elaborata i prikupljanja suglasnosti vlasnika/suvlasnika.

Comments are closed.

Close Search Window